СУБ’ЄКТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВА ПОГЛЯДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВА ВТІЛЕННЯ В ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

Автор(и)

  • Олена Галян Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.8.1.59-67

Анотація

У статті актуалізовано потребу втілення ідеї суб’єктності особистості школяра в педагогічний  процес  сучасного  навчального  закладу.  З  цією  метою  проаналізовано  основні  тенденції  становлення  уявлення  про  суб’єктну  сутність  особистості  у  вітчизняній  науковій  традиції.  Розвиток  поглядів  на  природу суб’єктності та її детермінацію розглянуто на основі існуючих періодизацій вивчення суб’єктної  проблематики.  Виокремлено  методологічні  підходи  до  розкриття  суб’єктних  проявів  особистості    діяльнісний та буттєвий. Це дало змогу диференціювати суб’єктнісні позиції особистості в кожному з них  та визнати потребу їх поєднання у витлумаченні суб’єктності як онтологічної даності. Визначено зміст  співвідношення  понять  «суб’єкт» і  «особистість», що  розширило уявлення  про феномен суб’єктності.  Історію становлення знання про суб’єктність презентовано у зв’язку з аналізом її вимірів, рівнів, сутнісних  ознак. Зроблено висновок про динаміку суб’єктності, що розгортається в часопросторі життєтворчості  особистості. 

Окреслено потребу організації навчальної діяльності школярів на засадах гуманітарної освітньої  парадигми, яка забезпечує формування в них особистісного світосприйняття на основі зміни підходу до  процесу засвоєння знань. За таких умов суб’єктність виявлятиметься в побудові школярем власних смислів,  світоглядних позицій та мотиваційно-ціннісних настанов, активізуючи його можливість бути суб’єктом  діяльності, пізнання, а також власного життя.

The article highlights the idea of the implement agency of the pupil’s personality in the pedagogical  process of a modern educational institution. For this purpose, the main tendencies of the formation of the notion of  the agency of the individual in the national scientific tradition are analyzed. The development of views on the  essence of agency and its determination is considered on the basis of existing periods of study of agency problems.  Methodological approaches to the disclosure of agency manifestations of personality are described – activity and 

existential. This made it possible to differentiate the agency positions of the individual in each of them and to  recognize the need for their combination in the interpretation of agency as ontological essence. The paper outlines  the  relation  between  concepts  «agent»  and  «personality»  is  determined.  This  expanded  the  notion  of  the  phenomenon of agency. History of the formation of knowledge about agency is presented in connection with the  analysis of its nature, levels, essential features. A conclusion is drawn about the dynamics of agency, which unfolds  in time and space of personality creation. 

The author highlights the need for a new perspective on educational activities based on the education  paradigm of humanitarian which ensures shaping pupils’ personal world view based on a shift in the approach to  knowledge acquisition. It is specified that in such conditions agency is manifested in working out one’s own  meanings,  shaping  one’s  own  world  view,  motivational  and  value  regulations  based  on  the  perception  of  information that is acquired as personal and meaningful one. This activates his ability to be an agent of activity,  cognition, and his own life.

 

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Персонологічні моделі та концепції