ОСОБИСТІСТЬ У ФОРМОВИЯВАХ СМИСЛОЖИТТЄВОГО ЗОРІЄНТУВАННЯ

Автор(и)

  • Анатолій Фурман Одеський національний політехнічний університет

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.8.1.77-82

Анотація

Статтю    присвячено    теоретико-методологічному    обґрунтуванню    концептуальних    засад  становлення зрілої особистості у повноцінній реалізації власного потенціалу, цілісному саморозкритті всіх  її екзистенційних проявів у часопросторі буття з урахуванням сформованої системи смисложиттєвих  орієнтацій.   Смисли   організують   наскрізну   мету   буттєвої   активності,   а   сенси   відзначаються  конкретністю  цільових  настанов,  які  постають  перед  особою  у  певній  життєвій  ситуації.  Сенси  ототожнюються людиною з інтересами, чим визначають спрямованість її діяльності, життєві принципи  і поведінкові приписи, а смисли асоціюються зі світоглядним уявленням особистості про рефлексивно- об’єктивні засновки і закони світоустрою й організуються в систему духовних пріоритетів на шляху до  знаходження власного життєвого призначення. 

Якщо смисл буття є трансцендентним щодо людського єства, то сенс життя є іманентною  соціокультурною дійсністю феномену людини. Сенси відображають вищий рівень індивідуальних потреб,  які  осягаються  особистістю  і  набувають  для  неї  персональної  значущості,  смисли  ж  упорядковують  засадничі для осіб, груп, народів, людства інтереси, знання, цінності, норми, моральні приписи, культурні  настанови тощо. У свідомості людини її смисли і сенси організовані холістично, хоча й мають різний рівень  прояву в повсякденній діяльності та відзначаються різною пріоритетністю для самої особи, що спричинено  середовищем   її   безпосереднього   існування   та   індивідуальними   особливостями   і   характеристиками  розвитку. Смисложиттєва сфера – це система вособистіснених психічних утворень свідомості людини, що  спричинює постання сенсів, цінностей, персоніфікованих пріоритетів і домагань та відповідно реалізує їх у  діяльності і вчинках одухотвореного самоздійснення. Смисложиттєві орієнтації особистості постають  взірцем-критерієм   особистісного   самозростання,   котре   засвідчує   безмежні   горизонти   можливої  повномірної самореалізації людини в екзистенційному просторі її буття. 

The article is devoted to the theoretical and methodological substantiation of the conceptual foundations  for the emergence of a mature personality in the full realization of one's own potential, the holistic self-disclosure of  all its existential manifestations in the space of being, taking into account the established system of meaningful  orientations. Meanings organize the basic goal of life-activity, and senses are distinguished by the specificity of the  goals set before the personality in a particular life situation. Senses are identified by a person with interests, what  determines the direction of her activity, life principles and behavioral prescriptions, and meanings are personified  with ideological representations of the individual about reflexive-objective prerequisites and laws of the world order  and are organized into a system of spiritual priorities on the way to finding their own life purpose. 

If the meaning of being is transcendental with respect to the human nature, then the sense of life is  immanent to the socio-cultural reality of the human phenomen. Senses reflect the highest level of individual needs,  which are perceived by the individual and acquire for him a personal significance, meanings also regulate the  interests, knowledge, values, norms, moral precepts, cultural attitudes, basic for people, groups, peoples, mankind  etc. In the mind of a person Its meanings and senses are organized holistically, although they have a different level  of manifestation in everyday activities and are marked by different priorities for the individual, which is initiated by  the environment of her immediate existence tions and individual features and characteristics of development. The  meaning-life  sphere  is  a  system  of  personal  mental  formations  of  human  consciousness  that  determines  the  emergence of senses, values, personified priorities, claims and accordingly implements them in the activities and  deeds of spiritualized self-realization. Meaning-life orientation of the person become a model-criterion of personal  self-expression, which opens the boundless horizons of possible full-scale self-realization of human in the existential  space of his being.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Персонологічні моделі та концепції