ЩАСТЯ ЯК ОСОБИСТІСНА РЕАЛІЯ: ПЕРЕЖИВАННЯ, РЕФЛЕКСУВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ

  • Тетяна Титаренко Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Анотація

У статті розглянуто результати проведеного на користувачах соціальних мереж емпіричного  дослідження щастя як особистісної реалії, що переживається, рефлексується, конструюється. Показано,  що багатовимірне семантичне поле щастя, домінантою якого є баланс, спокій, рівновага, поєднує певні  переживання та інтерпретації життєвих подій, що вступають у смислові відношення одне з одним. В  результаті   аналізу   способів   безпосереднього   переживання   щастя   (Я-чуттєве)   виділено   наступні  тематичні рубрики: гармонія (36,6%); радість (26,8%); любов (26,8%); життя (12,2%); самоприйняття  (9,8%), творчість (7,3%). В результаті аналізу способів усвідомлення змісту стану щастя (Я-рефлексивне)  виділено наступні тематичні рубрики: оптимісти (21,9%), люблячі (21,9%), творці (19,5%), Я (17,1%),  гармонійні (14,6%). Серед умов досягнення щастя найчастіше зустрічалися наступні тематичні рубрики:  любов, кохання (36,6%), спілкування (24, 4%), самореалізація (24,4%), розвиток (14,6%), Я і моє життя  (9,8%), подорожі (9,8%). Порівняння підходів до щастя з боку Я-чуттєвого та Я-рефлексивного засвідчило,  що перший конструюється з переживань спокою, радості, кохання, тоді як другий – з переконань про  значення   оптимізму,   любові   і   творчості   при   створенні   історії   життя.   Можна   вважати,   що  швидкоплинний стан щастя стає стійкою особистісною реалією, коли підходи чуттєвого і рефлексивного  Я синхронізуються

 The article examines the results of empirical research conducted on the social networks users upon the  happiness as a personal reality which can be experiential, reflexive, and constructive one. It is shown that a  multidimensional  semantic  field  of  happiness,  which  has  dominants  in  balance,  calmness,  and  equilibrium,  combines certain experiences and interpretations of life events by means of semantic relations with each other. As a  result of the direct experiencing of happiness analysis (I-sensual) the following thematic sections are highlighted:  harmony (36,6%); joy (26,8%); love (26.8%); life (12,2%); self-acceptance (9,8%), creativity (7,3%). As a result of  the ways to understand the state of happiness analysis (I-reflexive) the following thematic sections are highlighted:  optimists (21,9%), loving (21,9%), creators (19,5%), Me (17,1%), harmonious (14,6%). Among the approaches to  achieve the happiness the following thematic sections are met most often: love, dearness (36,6%), communication  (24,4%), self-realization (24,4%), development (14,6%), Me and my life (9,8%), travels (9,8%). The comparison of  the approaches to happiness from the I-sensual and the I-reflexive parts has shown that the first one is constructed  on experiences of peace, joy and love, while the second one is constructed on the beliefs about optimism, love and  creativity meaning in the life story creation. We can assume that the fleeting state of happiness becomes a stable  personal reality, when the approaches of sensual and reflexive I are synchronized.

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості