ВІД ЮНОСТІ ДО МОЛОДОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ЕПІГЕНЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ АНАЛІЗІ

  • Олена Злобіна Інститут соціології НАН України

Анотація

Статтю    присвячено    аналізу    можливостей    застосування    міждисциплінарного    підходу    в  дослідженнях трансформацій конструкту ідентичності. Виокремлено обмеженості дослідження стадій  циплінарних  підходах.  Запропоновано  застосувати  стадійний  підхід  в  аналізі  вікової  групи  «молодь»  з  метою верифікації положення про її диференціацію на різні вікові підгрупи, які відрізняються статусами  ідентичності. Теоретичним підґрунтям дослідження є теорія психогенетичного розвитку особистості Е.  Еріксона та статусна динамічна модель розвитку ідентичності Дж. Марсіа. Емпіричну основу склали  матеріали аналізу 14 фокус-групових дискусій, проведених у молодіжних аудиторіях: 7 груп з молоддю у віці  18-21  рік  і  7  з  молоддю  у  віці  26-30  років.  Підтверджено  внутрішню  диференціацію    вікової  стадії  «молодість». Показано, що динаміка психогенезу на цій стадії характеризується домінуванням дифузного  статусу у молодшої групи та статусу досягненості у старшої.  Інші статуси зустрічаються значно  рідше.   Наявний   емпіричний   матеріал   не   дає   можливості   простежити   чинники,   які   зумовлюють  зафіксовані відмінності, проте отримані в ході дослідження типові портрети зазначених груп  дозволяють   розвинути міждисциплінарний підхід до проблеми персоногенезу та застосувати його можливості для  вироблення стратегії дослідження «процесу переходу» від стадії до стадії

The article is devoted to the analysis of the possibilities of using the interdisciplinary approach in studies of transformations of the construct of identity. The limitations of studies of stages of development in monodisciplinary approaches are singled out. It is suggested to apply the step-by-step approach in the analysis of the age group "youth" in order to verify the position on its differentiation into different age subgroups that differ in identity statuses. The theoretical basis of the study is the theory of psychogenetic development of the personality of E. Erickson and the status dynamic model of identity development of J. Marcia. Empirical basis was made by the analysis materials 14 focus group discussions held in youth audiences: 7 groups with youth aged 18-21 and 7 with young people aged 26-30. The internal differentiation of the age stage "youth" has been confirmed. It is shown that the dynamics of psychogenesis at this stage is characterized by the dominance of diffuse status in the younger group and the status of attainment in the older group. Other statuses are much less common. The existing empirical material does not provide an opportunity to trace the factors that cause the observed differences, but the typical portraits of these groups obtained in the course of the research allow developing an interdisciplinary approach to the problem of personogenesis and applying its possibilities for developing a strategy for studying the "transition process" from stage to stage.

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості