METHODOLOGY AND TECHNOLOGY RESEARCH OF PERSONALITY SELF-DEVELOPMENT RESOURCES

  • Svitlana Kuzikova A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University, Sumy

Анотація

The author's approach to the empirical study of the peculiarities of self-development of a person has been  considered. The criteria of self-development as a subject activity have been characterized. Its indicators have been  given.  The  psychological  resources  of  personal  self-development  have  been  singled  out:  the  need  for  self- development as its source and determinant; conditions that ensure its success; mechanisms as functional means and  conditions  for  its  implementation.  Their  essence  has  been  revealed.  The  need  for  self-development  has  been  determined by the actualization of the characteristics of self-development (self-activity, vital activity, development of  self-consciousness) and has been occurred when the content structure of the individual consciousness and the  transformation of semantic entities changed. Conditions of self-development has been defined by mature I of  personality, openness, tolerance to the new, the presence of a conscious goal of self-realization and active life  strategy. Reflection, self-regulation and feedback have been considered as mechanisms of self-development. The  methodical approaches and means of studying the peculiarities and factors of the development of the subject of self- development in adolescence in the process of professional training have been offered, and the results of their  integrated empirical research have been highlighted. Particular attention has been paid to the analysis of the level  of actualization of self-development resources among students, discovered with the author's diagnostic method  "DCPSD" (Dispositional Characteristic of Personality of Self-development). It has been proved that psychological  resources as a set of possibilities of development already exist in the psychological reality of a person. It has been  shown that the dominance of the level of self-development resources’ actualization of the individual (and their  combination) can be correlated with the dimensions of the individual psychological space, indicating the individual  peculiarity of the personal self-development organization. It has been noted that, at the same time, actualization,  strengthening and harmonization of all psychological resources of a person self-development, enrichment of its  relations with the environment and other people, and increasing spirituality is necessary for the implementation of  progressive conscious personal self-development.

У  статті  розглянуто  авторський  підхід  до  емпіричного  вивчення  особливостей  саморозвитку  особистості. Охарактеризовано критерії саморозвитку як суб’єктної діяльності, наведено його показники.  Виокремлено психологічні ресурси особистісного саморозвитку: потребу в саморозвитку як його джерело і  детермінант; умови, які забезпечують його успішність; механізми як  функціональні засоби і умови його  здійснення.    Розкрито    їх    сутність.    Потреба    в    саморозвитку    визначається    актуалізованістю  характеристик саморозвитку (самоактивність, життєдіяльність, розвиненість самосвідомості) і виникає  при зміні змістової  структури індивідуальної свідомості та трансформації смислових утворень. Умови  саморозвитку  окреслюють  зріле  Я  особистості,  відкритість,  толерантність  до  нового,  наявність  усвідомленої   мети   самоздійснення   та   активної   життєвої   стратегії.   Як   механізми   саморозвитку  розглядаються рефлексія, саморегуляція та зворотній зв'язок. Запропоновано методичні підходи і засоби  вивчення особливостей та чинників становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці в процесі фахової  підготовки, висвітлено результати їх комплексного емпіричного дослідження. Особливу увагу приділено  аналізу  рівня  актуалізації  ресурсів  саморозвитку  у  студентів,  виявленого  за  допомогою  авторської  діагностичної методики «ДХСО». Доведено, що психологічні ресурси  як сукупність можливостей розвитку  вже існують у психологічній реальності людини. Показано, що домінування рівня актуалізації ресурсів  саморозвитку особистості ( та їх поєднання) можна співвіднести з вимірами психологічного простору  особистості,   що   свідчить   про  індивідуальну   своєрідність   організації   особистісного  саморозвитку.  Зазначено,  що  в  той  же  час  для  здійснення  прогресивного  усвідомленого  особистісного  саморозвитку  необхідна   актуалізація,   взаємопосилення   і   гармонізація   всіх   психологічних   ресурсів   саморозвитку  особистості, збагачення її зв’язків із навколишнім середовищем та іншими людьми, підвищення духовності.

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості