ВІЗУАЛІЗОВАНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СУБ’ЄКТА – ПЕРЕДУМОВА ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ

Автор(и)

  • Тетяна Яценко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  • Олена Біла Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  • Любов Галушко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
  • Наталія Іванова Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  • Олександра Педченко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  • Юлія Сіденко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.8.1.110-120

Анотація

Візуалізована  репрезентація  учасників  глибинного  пізнання  сприяє  його  оптимізації  завдяки  експлікації архетипної сутності психіки. Доводиться значущість механізму проекції, активність якого  сприяє   об’єктивуванню   психіки   із   параметрів   «внутрішнього   у   зовнішнє».   Стверджується,   що  неусвідомлювані, симультанно згорнуті смисли здатні до перекодування у матеріалізовані репрезентанти.  Цей  факт  вимагає  емотивного  «оживлення»  репрезентанта  в  діалогічній  взаємодії  з  респондентом.  Багатолітня   практика   проведення   груп   активного   соціально-психологічного   пізнання   на   засадах  процесуальної діагностики чітко зумовлює орієнтацію на семантичні аспекти емпіричного матеріалу з  метою  виявлення  його  «інформаційних  еквівалентів».  Трансцендентність  інформаційних  еквівалентів  забезпечує  незалежність  глибинного  пізнання  від  характеру  метафоричної  символізації  психічного  у  візуалізовані, опредметнені форми. Трансформація інформації про первинний об'єкт пізнання (несвідомого)  може   здійснюватися   в   різних   формах   кодування   (вербальних   чи   невербальних)   при   збереженні  інваріантності їхніх інформаційних еквівалентів. 

Представлено порівняльний аналіз психодинамічного підходу до вивчення психіки в єдності з іншими  підходами,    в    яких    використовувались    образно-символічні    засоби:    символ-драмою,    арт-терапією,  проективними   методами,   а   також   малюванням   під   впливом   вживання   учасниками   дослідження  психоделіків. 

Доводиться, що декодування суб’єктом в діалого-аналітичному процесі смислової сутності власної  особистісної проблеми зіставне з усвідомленням стабілізованого внутрішньою суперечністю, вирішення  якого вимагає професійної допомоги психолога. Психодинамічна теорія відкриває перспективи розвитку  психології та її практики в пошуку найоптимальніших та найбільш адекватних шляхів надання допомоги  професійно зорієнтованим особам, найперше – майбутнім психологам.

The visualized representation of participants of deep cognition helps to optimize it by explication the  archetypal essence of the psyche. The significance of the projection mechanism, the activity of which contributes to  the objectification of the psyche from the parameters "of the internal to the external", is proved. It is argued, that  unconscious, simultaneously curtailed meanings are capable of transcoding into materialized representers. This fact  requires an emotive "revival" of the representant in dialogical interaction with the respondent. The many-year  practice of holding active social-psychological knowledge groups on the basis of procedural diagnostics clearly  stipulates  the  orientation  of  the  semantic  aspects  of  empirical  material  in  order  to  identify  its  "information  equivalents". The transcendence of information equivalents provides the independence of deep cognotion from the  character of the metaphorical symbolization of the psyche in the visualized, substantiated forms. Transformation of  information about the primary object of knowledge (unconscious) can be carried out in different forms of coding  (verbal or nonverbal) while maintaining the invariance of their information equivalents. 

It is presented comparative analysis of the psychodynamic approach to the study of the psyche in unity with  other approaches, in which figurative-symbolic means were used: symbol-drama, art therapy, projective methods,  and drawing under the influence of the use of participants in the study of psychedelics. 

It turns out, that the decoding by the subject in the dialog-analytical process of the semantic essence of his  personal problem is comparable to the awareness of a stabilized internal contradiction, the solution of which  requires  the  professional  assistance  of  a  psychologist.  Psychodynamic  theory  opens  the  prospects  for  the  development of psychology and its practice in finding the most optimal and most appropriate ways of helping  professionally oriented individuals, first of all - future psychologists. 

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Емпіричні дослідження у психології особистості