ЗВ'ЯЗОК РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ ЗАХИСТАМИ

  • Наталія Дметерко Донбаський державний педагогічний університет

Анотація

У статті представлено вивчення зв’язку рефлексивного мислення з психологічними захистами в  ході  глибинної  психокорекції  за  методом  активного  соціально-психологічного  пізнання  (АСПП).  Зміст  статті розкриває зв'язок рефлексивного мислення з психологічними захистами в їх системній організації  (базальними і ситуативними). Цей зв'язок полягає в існуванні залежності розвитку рефлексивного мислення  від пізнання базальної форми захисту. Базальні форми захисту утворюються позадосвідно, а отже, є  недоступними для безпосередньої рефлексії. Глибинне пізнання сприяє розширенню усвідомлення людиною  спрямованості  власної  активності  та  її  едіпальних  мотивів,  внутрішнього  протиріччя  (особистісної  проблеми), ослабленню когнітивних викривлень у відображенні дійсності. Це забезпечує розвиток глибинної  рефлексії  та  рефлексивного  мислення.  Не  менш  важливим  для  розвитку  рефлексії  є  упередження  актуалізації ситуативних захистів і створення умов психологічної захищеності учасників психокорекції. Це  забезпечують спеціальні принципи організації групового процесу за методом АСПП, такі як принцип «тут і  зараз», добровільність, прийняття одне одного та ін. Психологічній захищеності респондентів також  сприяє    використання    в    глибинній    психокорекції    візуалізованих    репрезентантів,    в    якості    яких  використовується комплекс тематичних психомалюнків, неавторські малюнки, предметні моделі та ін.  Відмічається підпорядкованість розвитку рефлексивного мислення законам позитивної дезінтеграції та  вторинної інтеграції психіки на більш високому рівні розвитку.

The article represents the findings on relationship between reflexive thinking and psychological defense  in course of deep psychological correction, using active social-psychological cognition method. The findings reveal  holistic approach to relationship of reflexive thinking with psychological defense (both basal and situational). This  relationship means dependence of reflexive thinking development on exploring basal forms of defense. Basal forms  of defense are formed beyond experience, and thus, are beyond consciousness and refleсtion. Deep cognition  contributes to expanding orientation of a person’s own activity and its oedipal motives, internal contradiction,  weakening cognitive distortions in reflecting the reality. This forms prerequisite to developing predictive value and  deep perspective reflection. Anticipating actualization of situational defense and providing psychological security of  the participants of psychological correction are of utmost importance for developing reflection. It is provided be  special principles of organizing group process, using active social-psychological cognition method, «here and now»  principle,  voluntariness,  mutual  acceptance,  etc.  Deep  psychological  correction  makes  use  of  visualized  representatives, such as sets of thematic psychological drawings, non-author’s drawings, thematic patterns, which  contributes  to  psychological  security  of  respondents.  There  is  a  certain  subordination  of  reflexive  thinking  development to laws of positive disintegration of the psyche and secondary integration psyche at a higher-level  development. 

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості