ОПИТУВАЛЬНИК «БАГАТОВИМІРНА ШКАЛА ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ» П. ГЕВІТТА ТА Г. ФЛЕТТА: ПРОЦЕС ТА РЕЗУЛЬТАТИ АДАПТАЦІЇ

  • Тетяна Целюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

У  статті  здійснено  ґрунтовний  огляд  наукових  джерел,  який  відтворює  основні  теоретичні  уявлення  про  перфекціонізм  у  зарубіжній  психології,  починаючи  з  перших  теоретичних  напрацювань  M. Hollender та W. Missildine і закінчуючи сучасними дослідженнями описаного феномену. Розглянуто дві  основні моделі перфекціонізму: одновимірну та багатовимірну (американська, канадська та британська  версії). Зосереджено увагу на багатовимірній канадській моделі перфекціонізму G. Flett та P. Hewitt, у  рамках  якої  перфекціонізм  набуває  трьох  різних  форм:  «я-орієнтований»  перфекціонізм  (selforiented  perfectionism),   перфекціонізм,   орієнтований   на   інших   (socially   oriented   perfectionism)   і   «соціально- приписуваний»  перфекціонізм  (socially  pre-scripted  perfectionism).  Крім  зарубіжних  підходів,  розглянуто  погляди українських та російських психологів на досліджуваний феномен. У роботі здійснено опис історії  розробки оригінального варіанту методики «Багатовимірна шкала перфекціонізму». Представлено процес  та  результати  адаптації  україномовного  варіанту  даного  тесту  (здійснення  адаптованого  перекладу,  формування вибірки, проведення тестування респондентів, обробка отриманих даних), а також перевірки  основних психодіагностичних критеріїв методики, таких як надійність, валідність та дискримінативність  за   допомогою   спеціалізованого   програмного   забезпечення   для   психологічних   досліджень..   Здійснено  прогнозування щодо майбутніх досліджень у цій сфері

The article reviews the scientific sources, which showed the basic theoretical ideas about perfectionism in  foreign psychology starting with the first theoretical work of M. Hollender and W. Missildine, and whining the  modern researches of the described phenomenon. It was reviewed the two main models of perfectionism: one- dimensional and m ultidimensional (American, Canadian and British versions). The focus is on the Canadian model  of perfectionism, G. Flett, P. Hewitt, in which perfectionism takes three different forms: focused on themselves (self- oriented perfectionism), focused on the other (socially oriented perfectionism) on the projection environment itself  (socially pre-scripted perfectionism). We consider the views of perfectionism Ukrainian and Russian psychologists.  In this paper, we described the history of creating the original version of the test "Multidimensional Perfectionism  Scale". The process and results of the adaptation of the Ukrainian-language version of the test are presented  (implementation of adapted translation, sample formation, testing of respondents, processing of the received data,  the basic psychodiagnostic criteria of the method (reliability, validity, discriminativeness) are checked. with the help  of specialized software for psychological research, are presented. There are also forecasts for future research in  this area. 

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості