ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ САМОСТВЕРДЖЕННЯ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ САМООЦІНКОЮ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Вероніка Годонюк Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотація

У   статті   здійснено   аналіз   самоствердження   дитини   дошкільного   віку,   наведено   дані  порівняльного   емпіричного   дослідження   стратегій   самоствердження   дітей   молодшого  і   старшого  дошкільного   віку   на   основі   авторської   методики   «Моя   стратегія   самоствердження»,   методу  спостереження і математичної обробки даних; здійснено аналіз показників самооцінки дошкільників за  методикою   А.   В.   Захарова,   простежено   взаємозв’язок   між   стратегіями   самоствердження   та  самооцінкою  досліджуваних  дітей.  Саме  в  період  дошкільного  дитинства,  коли  починає  формуватися  внутрішнє  «Я»  дитини,  дуже  важливо  дослідити  особливості  вибору  нею  тієї  чи  іншої  стратегії  самоствердження  з  метою  подальшої  корекції  її  деструктивних  проявів  у  поведінці  та  сприяння  гармонійному розвитку її особистості в цілому. Аналіз результатів проведеного емпіричного дослідження  засвідчив, що між молодшими і старшими дошкільниками не існує значущих відмінностей у прояві тих чи  інших    стратегій    самоствердження       інертної,    конструктивної,    деструктивно-домінантної    чи  деструктивно-адаптаційної. Водночас було встановлено, що конструктивній стратегії самоствердження  відповідає адекватна самооцінка дитини, деструктивно-домінантній – завищена, інертній стратегії –  занижена  самооцінка,  а  деструктивно-домінантній  стратегії    сильно  занижена  самооцінка. Вчасне  запобігання утворенню негативних психологічних конструктів дає можливість виховати у майбутньому  здорову, щасливу та незалежну особистість

The article analyzes the self-affirmation of a child of preschool age, presents the data of comparative  empirical research of self-affirmation strategies of children of junior and senior preschool age based on author’s  method “My self-affirmation strategy”, the method of observation and mathematical processing of data; we have  made the analysis of self-esteem indicators of preschool children based on  A. V. Zakharov’s method, the mutual  connection between self-affirmation strategies and self-esteem of children under investigation was traced. Exactly in  the period of preschool childhood when the internal "Me" of a child begins to be formed it is very important to study  the particularities of his/her choosing a certain self-affirmation strategy with the aim of further correction of his/her  destructive manifestations in the behaviour and promotion of harmonious development of his/her personality as a  whole.  The  analysis  of the  results  of  the  conducted  empirical  research  showed  that  there  are  no  significant  differences between the children of  junior and senior preschool age in the manifestation of certain strategies of self- affirmation such as inert, constructive, destructive-dominant or destructive-adaptive ones. Simultaneously it was  established  that  the  constructive  self-affirmation  strategy  meets  the  adequate  child’s  self-esteem,  destructive- dominant strategy meets the overestimated one, inert strategy meets the understated one and destructive-dominant  strategy meets a very understated self-esteem. To prevent the formation of negative psychological constructs in time  makes it possible to educate a healthy, happy and independent person in the future. 

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості