ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК УМОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЛЯ У ШКОЛІ

  • Оксана Воронкевич Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Анотація

У   статті   актуалізовано   проблему   поширеності   шкільного   насильства   у   середовищі   учнів  початкових класів. Особлива увага звертається на необхідність діалогічної взаємодії учасників освітнього  процесу як необхідної умови попередження насилля у школі. 

Опираючись на результати власного дослідницького пошуку, автор пропонує варіант програми  психологічної профілактики шкільного насильства вчителів стосовно учнів. Дана програма спрямована на  формування  у  педагогів  навичок  глибинного  самопізнання  й  пізнання  дітей,  апробування  нових  форм  поведінки та базується на ідеї діалогізації педагогічної взаємодії, оскільки важливо налагодити суб’єкт- суб’єктну взаємодію учня та вчителя й не використовувати монологічну модель спілкування. Наголошено,  що педагоги повинні стимулювати будь-які прояви суб’єктної активності дітей, що сприяють виробленню  у них адекватної оцінки себе та свого оточення, розвитку здатності до самовизначення. Відзначено, що  для   діалогічного   освітнього   середовища   характерними   є   такі   властивості,   як   різноманітність,  динамічність, напруженість, достатність, кожна з яких сприяє високій ефективності освітньої взаємодії,  здійснює істотний вплив на розвиток особистості. Під час занять використано різні тренінгові методи:  рольові ігри, міні-лекції, мозковий штурм, обговорення в загальному колі тощо. Разом із тим поширено  інформацію з актуальних для педагогів питань спілкування з дитиною без агресії, злості та конфлікту. 

Представлено  результати  успішної  апробації  програми  психологічної  профілактики  шкільного  насильства  з  боку  вчителів,  що проявилися в розумінні важливості толерантного ставлення до учнів,  набутті практичних умінь відчувати психологічний стан іншої людини та адекватно реагувати на нього,  виявляти доброзичливість, прихильність до школярів та надавати їм необхідну допомогу. 

The article actualizes the problem of the prevalence of school violence among elementary school pupils.  Special attention is drawn to the need for dialogical interaction of participants in the educational process as a  necessary condition for preventing violence in school. 

Relying on the results of his own research, the author suggests a variant of school violence psychological  prevention program of teachers in relation to pupils. This program is aimed at educating the students the skills of  deep self-cognition and cognition of children, testing new forms of behavior and is based on the idea of pedagogical  interaction dialogization, since it is important to establish subject-subject interaction between the pupil and the  teacher and not use the monologue model of communication. It is highlighted that teachers should stimulate any  manifestation of children's subject activity, which helps to develop an adequate assessment of themselves and their  environment, development of self-determination ability. It is noted that a dialogical educational environment is  characterized by such attributes as diversity, dynamism, intensity, sufficiency, each of them contributes to the high  effectiveness of educational interaction, have a significant impact on the development of personality. During the  classes various training methods were used: role-playing games, mini-lectures, brainstorming, discussions in the  general circle, etc. At the same time, information on relevant for teachers issues about communicating with a child  without aggression, anger and conflict is propagated. 

Was presented results of successful approbation of the school violence psychological prevention program  from teacher’s part, manifested in the understanding importance of the tolerant attitude towards pupils, acquiring  practical skills of feeling the another’s person psychological state and react adequately to it, showing benevolence,  adherence to schoolchildren and providing them the necessary assistance. 

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості