ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

  • Юлія Вознюк Рівненський державний гуманітарний університет

Анотація

У   статті   розгядається   актуальність   питання   потреби   самоствердження   особистості.  Презентується   інформація  експериментального   змісту   щодо  психологічної  проблеми   особистісного  самоствердження. Зокрема досліджено особливості перебігу даного процесу в юнацькому віці.   

Особлива увага приділяється власному експериментальному дослідженню психологічних чинників  самоствердження     сучасних     юнаків.     Підтверджено     припущення,     що     процес     особистісного  самоствердження  юнаків  визначається  складною  взаємодією  комплексу    психологічних  чинників  різної  модальності. В ході дослідження було виявлено, що між цими показниками існують багатозначні зв’язки,  що  вказує на комплексний характер даного феномену.   

В   результаті   застосування   факторного   аналізу   було   виокремлено   сім   основних   чинників  особистісного   самоствердження,   Описано   особливості   кожного   фактору   згідно   з   їх   змістовим  наповненням. Було визначено значущість психологічних чинників особистісного самоствердження юнаків  для отримання прогностичної моделі. Найголовнішим чинником стала „суб’єктність життя” як система  поглядів на  цілі,  процес і  результат свого  життя,  а  також  його  підконтрольність  самому  суб’єкту.  Наступний чинник – „захисні стратегії” – проявляється в почутті провини, самозвинуваченні, образі,  орієнтації  на  процес,  роздратуванні,  підозріливості  та  нерозумінні  себе.  Середню  позицію  займає  „егоцентрична спрямованість”, тобто орієнтація на власні інтереси, зацікавленість в особистій вигоді,  вплив  на  інших,  стурбованість  результатом  та  грошима.  Чинник  „гармонійність”  включає  в  себе  спонтанність,  автономність,  аутосимпатію,  креативність  та  гнучкість  у  спілкуванні.  До  чинника  „самоставлення”входять внутрішня послідовність, близькість та повага до себе, ставлення інших до себе  та     самовпевненість.     Чинник     „стратегії     самоствердження”     характеризуться     відсутністю  самоподавлення, конструктивною стратегією самоствердження та домінуванням. У фактор взаємодії зі  світом увійшли спрямованість на працю, контактність та потреба в пізнанні

An  article  describes  the  relevance of the  question  of the need for  personal coming into  being of  personality.  It  presents  the  information  on  the  psychological  problem  of  personal  coming  into  being  on  the  experimental content. It was studied the features of this process in youth age. 

     A particular attention is paid to own experimental research of psychological factors of for personal  coming into being of modern youths. It was suggested that the process of personal coming into being of youth is  determined by the complex of psychological factors of different modalities. It was found that there are many- meaning relationships in the connection between these indexes in the course of the study.   

     It was defined seven main factors of personal coming into being at the result of using the mathematical  methods of calculation. The features of each factor are described in accordance with their meaningful content. We  determined the value of the psychological factors of personal coming into being of youth to obtain a prognostic  model. 

     The most important factor is "subjectivity of life", as a system of views on the goals, process and results  of the life and it is the controllability to the subject itself. The next factor is "protective strategies", which happens  as a guilty feeling, an accusation of own-self, an insult, а process orientation, an irritation, a suspiciousness, an  ownself misunderstanding. The middle position is "egocentric orientation", that is orientation to own interests,  interest in  personal  gain,  influence on  others,  result  and  money.  The factor  "harmony"  includes  spontaneity,  autonomy, autosimpation, creativity, and ease of communication. The factor of "attitude towards ownself" includes  internal consistency, proximity and respect to ownself, the attitude of others towards ownself and self-confidence.  The factor "strategies of coming into being" characterized by the absence of oppression to ownself, a constructive  strategy of coming into being and domination. The factor of "interaction with the world" has entered the focus on  work, contact with other people and the need for knowledge. 

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості