ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

  • Ігор Галян Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація

У   статті   представлено   авторське   бачення   професійного   становлення   педагога   в   умовах  українського освітнього сьогодення. Метою публікації є аналіз особистісних детермінант становлення  професіоналізму   педагога.   Для   її   досягнення   застосовувалися   загальнонаукові   методи   теоретичного  дослідження,  з  поміж  інших,  теоретичний  аналіз,  зіставлення  й  узагальнення,  інтерпретація  сучасних  теоретико-емпіричних досліджень у вітчизняній і зарубіжній психології. Висвітлено сутність та змістову  відмінність   таких   засадничих  категорій   освіти,   як   «педагогічна   діяльність»  і   «освітній   процес».  Зазначається, що сучасний педагог повинен бути суб’єктом педагогічної діяльності, орієнтуватися на  цінність розвитку; прагнути особистісного та професійного саморозвитку; вміти практично працювати з  освітніми процесами, будувати розвивальні освітні ситуації, показувати школярам ціннісні образи, що  презентують  моделі  життєвого  й  особистісного  успіху;  володіти  психолого-педагогічною  культурою  поведінки  у  складних,  невизначених  ситуаціях,  позначених  різноманітністю  і  складністю.  Зроблено  висновок, що професіоналізм педагога виявляється у його здатності реалізувати ідею цінності розвитку  школяра,  яка  наділена  вищим  пріоритетом  порівняно  з  педагогічною  діяльністю  та  приймається  ним  (педагогом)  як  особистісно  значуща.  Акцентується  на  важливості  ціннісно-смислової  та  моральної  саморегуляції. Констатовано, що пріоритетною в школі повинна стати смислова освіта, яка передає не  дискретні значення, а симультанні цілісні простори смислів і мотивації, готуючи молодих людей до змін у  сучасному світі

The article presents the author's vision of the professional formation of the teacher in the Ukrainian  educational conditions nowadays. The aim of the publication is to analyze personality determinants of professional  development of the teacher. To achieve it there have been applied general scientific methods of theoretical research among  others,  theoretical  analysis,  comparison  and  generalization,  interpretation  of  modern  theoretical  and  empirical research in Ukrainian and foreign psychology. There has been highlighted the essence and the content  difference in such basic categories of education as “pedagogical activity” and “educational process”. It is noted  that the modern teacher should be the agent of pedagogical activity, should focus on the value of development;  strive for personal and professional self-development; be able to work practically with educational processes, to  build developmental educational situations, to show students the value images representing models of life and  personality success; to assimilate the psychological and pedagogical culture of behaviour in complex, uncertain  situations characterized by diversity and complexity. It is concluded that the professionalism of the teacher is  manifested in his/her ability to realize the value of the pupil's development that is endowed with a higher priority  compared to the pedagogical activity and is accepted by the teacher as personally significant. The emphasis is on  the importance of the value-sense and moral self-regulation. It is stated that the priority in school should be the  sense education which conveys not discrete values, but the coherent holistic spaces of sense and motivation,  preparing young people for changes in the modern world.

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем