СВІДОМІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА

  • Наталія Акімова Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Анотація

Метою статті є розробка критеріїв для визначення свідомості та її структурування. Для цього  використано групу теоретичних методів, зокрема  узагальнення, аналіз та синтез, описовий (прийоми  логіко-психологічних й опозиційних інтерпретацій, словникової дефініції, компонентного аналізу та ін.),  корелятивний та концептуальний аналіз, класифікацію. У результаті  проаналізовано та систематизовано  доробок відомих радянських вчених з питання визначення та структури свідомості. Зокрема, окреслені  концепції свідомості С. Л. Рубінштейна, Б. Г. Ананьєва, О. М. Леонтьєва, А. В. Петровського, О. Р. Лурії,  Л.  С.  Виготського.  Також  представлено  популярні  структури  свідомості,  репрезентовані  у  сучасних  підручниках та в Інтернеті, висвітлено їх переваги та недоліки. У висновках представлена позиція автора  щодо сучасного визначення свідомості та її структурування. Визначено, що у дефініції свідомості мають  бути  зазначені  родо-видова  віднесеність,  зміст  і  структура  та,  можливо,  функції.  Пропонується  розглядати свідомість як рівень психіки, що містить оцінки, ставлення та ідеали щодо навколишнього  світу та самого себе. Відповідно структурно свідомість представлена двома аспектами: свідомістю щодо  інших та самосвідомістю, кожен з цих аспектів містить оцінки, ставлення та ідеали

The purpose of the article is to develop criteria for determining of consciousness and its structuring. A  group of theoretical methods was used for this, in particular generalization, analysis and synthesis, descriptive  (techniques of logical-psychological and oppositional interpretations, vocabulary definition, component analysis,  etc.), correlation and conceptual analysis, classification. As a result, the works about  the question of consciousness  determination and structure of famous Soviet scientists, classics of psychology is analyzed and systematized. In  particular, the consciousness concepts of S.L. Rubinstein, B.G. Ananiev, OM Leont'ev, AV Petrovsky, O. R. Luria,  and L. S. Vygotsky. Also some variants of the structure of consciousness are presented, that represented in modern  textbooks and on the Internet. Their advantages and disadvantages are accented. The author's position on modern  definition of consciousness and its structuring is presented in the conclusions. It is determined that in the generic  formulation of consciousness definition should be indicated the essence and structure and, possibly, functions. The  author proposes to consider consciousness as a level of psyche that contains valuation, attitudes and ideals about the world and us. Accordingly, consciousness structure is represented by two aspects: consciousness of others and  self-conscience, each of these aspects contains valuation, attitudes and ideals. 

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем