ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПОЗИЦІЯ КОНСУЛЬТАНТА ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР

  • Оксана Паркулаб Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаникa

Анотація

У  статті  показано  особливості  вибору  теоретичної  орієнтації  консультанта  залежно  від  погляду на природу людини. Розкрито екзистенційний підхід до консультування, що вивчає головно ті  людські можливості  та  потенції,  яким  не  приділяється  або мало  приділяється  уваги  в  класичній  та  позитивістській  теоріях.  Обґрунтовано  його  переваги  над  іншими  терапевтичними  напрямами  й  визначено  спектр  можливостей  екзистенційного  консультування  для  психологів,  представників  інших  наукових  шкіл.  З’ясовано,  що  екзистенційні  ідеї  з  різною  мірою  повноти  та  послідовності  виявилися  близькими  багатьом  психотерапевтам, у  тому  числі й  тим,  хто не  вважається  прихильником  цього  напряму  психології.  Підкреслено,  що  вихідним  пунктом  адептів  екзистенціалізму  є  переконання  про  важливість  допомоги  індивіду  в  розвитку  й  посилені  його  здатності  відповідати  вимогам  життя.  Визначено основні завдання консультанта, що мають враховувати екзистенційно орієнтовані психологи у  взаємодії  з  клієнтами,  та  сформульовано  першочергове  завдання,  яке  полягає  не  у  вивченні  самої  особистості, а в дослідженні досвіду її переживання людського існування як такого (його прояснення та  розуміння).  Описано  техніки,  які  застосовують  екзистенціалісти,  та  аргументовано  їх  позитивний  терапевтичний ефект у разі збалансованого поєднання методів вислуховування та впливу.   

This paper shows the features of the choice of theoretical orientation consultant, depending on the view of  human  nature.  It  reveals the  existential  approach  to  consulting,  studying  mainly the human  possibilities  and  potency, which are not really covered in the positivism and classical theories. The paper shows the features of the  existential approach relevant for counselling, substantiates its advantages over other therapeutic areas, shows the  range of existential consultation for psychologists and representatives of other scientific schools. It was found that  existential  ideas  with  varying  degrees  of completeness  and  consistency  were  close  to  many psychotherapists,  including those who are not considered to be a fan of this area of psychology. It was underlined that the original  existentialism  followers’  standpoint  is  the  belief  about  the  importance  of  assistance  for  an  individual  in  the  development and reinforcement of his/her ability to meet the requirements of life. The main tasks of the consultant  were defined, which existential oriented psychologists should consider in interaction with customers, and it was  found, that the priority is not in the study of the person itself, but the study of the emotional experience of the human  existence as such (its enlightenment and understanding). The techniques, which are used by existentialists were  described and their positive therapeutic effect in case of a balanced combination of methods of auscultation and  influence was reasoned

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем