ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПУ БІЛАТЕРАЛЬНО-ЕМОТИВНОЇ ДОВІРИ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

  • Любов Лохвицька Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сутнісного змісту психологічних основ принципу білатерально- емотивної довіри (БЕД) у контексті реалізації особистісно-деонтологічного підходу (ОДП) в моральному  вихованні дітей дошкільного віку. Розкрито ідеологічні постулати зазначеного принципу, якими є вчення  моральних психологів, що представляють американську наукову школу, та доробок українських дослідників.  Запропоновано  новаційне  формулювання  специфіки  принципу  білатерально-емотивної  довіри  (БЕД)  у  моральному  вихованні  дошкільників,  що  базується  на  визначенні  кожного  структурного  компонента.  Конкретизовано обґрунтування довіри, яку розглядаємо через призму морального розвитку особистості в  різних    наукових    підходах:    психосоціального,    соціокультурного,    гуманістичного.    Визначаємо її  багатоаспектність: як базове почуття у структурі особистості, як потребу, як ставлення, як основу  позитивної  Я-концепції;  структуру  та  особливості  становлення  в  період  дошкільного  дитинства.  Здійснено аналіз своєрідності процесу розвитку довірливого ставлення як моральної потреби на етапі  раннього   дошкільного   віку   з   опорою   на  сучасні   дослідження   американського  науковця   Д. Нарваез  (D. Narvaez). Доведено раціональність наукового твердження про врахування «еволюційної ніші розвитку»  (EDN – evolved developmental niche) в оптимізації процесу морального виховання дитини. Щодо поняття  білатеральності, то воно розглядається як двосторонність у взаємодії між дитиною і дорослим (формула  суб’єкт-суб’єктних  взаємин).  Розкрито  місце  емотивного  (як  емоційного)  компонента  у  структурі  принципу білатерально-емотивної довіри (БЕД). Як результат, запропоновано таке авторське тлумачення  принципу білатерально-емотивної довіри: рівноцінне двостороннє емоційне ставлення обох сторін одна до  одної, в основу якого закладено виконання норм моралі. Зроблено висновки про те, що побудова процесу  морального  виховання  дошкільників  з  дотриманням  принципу  білатерально-емотивної  довіри  у  межах  особистісно-деонтологічного  підходу  забезпечить  формування  у  дітей  сукупності  моральних  уявлень,  емоцій та почуттів як основ моральної поведінки.

The article is devoted to the coverage of the substantive content of the psychological foundations of the  bilateral and emotional confidence (BEC) principle in the context of the personality-deontological approach (PDA)  implementation in the preschool children’s moral education. The ideological postulates of the principle being  mentioned, which are the studies of moral psychologists representing the American scientific school, and the work  of Ukrainian researchers are outlined. An innovative definition of the principle of the bilateral and emotional  confidence (BEC) specificity in the preschoolers’ moral education is offered. It is based on the definition of each  structural  component.  Substantiation  of  confidence  is  concretized,  which  we  consider  through  the  prism  of  personality’s  moral  development  according  to  different  scientific  approaches:  psychosocial,  socio-cultural,  humanistic, is specified in the article. We define its multidimensionality: as the basic feeling in the structure of the  individual, as the necessity, as an attitude, as the basis of the positive I-conception, the structure and peculiarities  of formation in the period of pre-schooling. The analysis of the process of development peculiarity of a trusting  attitude as a moral need at the stage of early preschool age, based on modern research by American scientist D.  Narvaez, has been analyzed. The reasonabless of the scientific statement concerning the «evolved developmental  niche» (EDN) in optimizing the process of child’s moral education has been proved. Concerning the notion of  bilateralism, we consider it as a two-way interaction between a child and an adult (the formula is of the subject- subjective  relations).  The  place of  emotional  (as  emotional)  component  in  the  structure  of  the  bilateral and  emotional confidence (BEC) principle is revealed. As a result, the following author’s interpretation of the bilateral  and emotional confidence principle is suggested: an equal two-way emotional attitude of both sides to each other,  based on the moral standards implementation. It is concluded that the construction of the process of preschool  children’s moral education with observance of the principle of bilateral and emotional confidence within the limits  of the personal-deontological approach will provide the children’s formation the combination of moral conception,  emotional temper and senses as well as moral behavior foundation among children

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем