ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ОСВІТНІХ РЕФОРМ

  • Олена Горова Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Анотація

Професійне   становлення   особистості   супроводжує   всі   етапи  соціально-вікового   розвитку  особистості.  Трудова  діяльність  є  основним  видом  суспільної  активності,  який  дозволяє  працівнику  задовольняти  основні  потреби,  особливо  у  процесі  постійних  соціальних,  освітніх  реформ.  Важливим  завданням психологічного супроводу працівника у процесі виконання професійної діяльності є забезпечення  сприятливих  умов  формування  професійно  важливих  якостей.  Соціальна  успішність  є  результатом  ефективного  розв’язання  виробничих  завдань, які  мають  суспільно корисну  важливість  та  пов’язані  з  потребами інших людей. Якісний прогресивний розвиток працівника можливий лише за умови збереження  стійкого  позитивного  ставлення  до  професії.  Позитивна  професійна  самоідентифікація  пов’язана  з  ототожненням  та  персоналізацією  працівником  особистісних  рис  працівників,  які  досягли  успіху  у  професії,  мають  суспільно  визнані  результати  діяльності.  Таким  чином,  професійна  успішність  як  суб’єктне  новоутворення  у  якості  відчуття  гордості  за  власні  результати  діяльності  забезпечує  реалізацію традиції наставництва і  передачі позитивного професійного досвіду.   

Професійно  успішний  працівник  усвідомлює  необхідність  та  важливість  результатів  своєї  діяльності  для  інших,  що  вимагає,  відповідно,  від  соціального  середовища  усвідомлення  необхідності  визнання  результатів  діяльності  фахівців.  Знехтуваний  суспільством  працівник,  або  той,  результати  діяльності  якого  позиціонуються  як  меншовартісні,  дистанціюється  від  професії  та  має  негативний  потенціал розвитку.

Professional formation of the person accompanies all phases of social and age of the individual. Gainful  employment is the main form of social activity that allows the employee to realize the basic needs. An important task  of psychological support worker in the course of professional activity is to provide favorable conditions for the  formation  of  professionally  important  qualities.  Professional  success  is  the  result  of  an  effective  solution  of  industrial jobs that are socially useful and important related to the needs of others. High-quality progressive  development of an employee is only possible while maintaining a stable positive attitude towards the profession. 

Positive  professional  identity  associated  with  the  identification  and  personalization  of  employee  personality traits of employees who have been successful in the profession, who have publicly acknowledged  performance. Thus professional success as the subjective feeling of a lump in the pride of their own results of  operations  ensures  the  implementation  of  the  tradition  of  mentoring  and  of  positive  transfer  of  professional  experience. 

Professionally successful employees aware of the need and the importance of the results of its operations  for the other, which requires, respectively, from the social environment - awareness of the need to recognize the  performance of specialists. Unclaimed society worker, or the results of operations, which are positioned as less  important, is moving away from the profession and has a negative potential. 

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем