КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

  • Валентина Вовк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотація

Стаття присвячена дослідженню феномену суб’єктної позиції особистості майбутньго фахівця. 
Актуалізовано  проблему   розвитку  суб’єктної  позиції   в   середовищі   вищої  школи,   оскільки   втрата  суб’єктних проявів особистості є переважаючими характеристиками багатьох студентів вузів. Здійснено  аналіз  та  систематизацію  характеристик  означеного  поняття  у  розумінні  низкою  вчених.  Уточнено  поняття суб’єктної позиції студента, сутність якого полягає у системі особистісно-значущих, ціннісно- смислових ставлень до процесу навчання, до обраної професії, до себе як до фахівця і до свого майбутнього  професійного шляху, спрямованих на саморозвиток та самоактуалізацію. Суб’єктна позиція реалізується у  таких  критеріях  та  показниках,  як:  ціннісні  орієнтації,  що  відображають  осмисленість  минулого,  теперішнього життя та майбутніх перспектив; характер мотивів учбово-професійної діяльності, що  передбачає     наявність     внутрішньої     мотивації     учбово-професійної     діяльності;     прагнення     до  самоактуалізації, яка є провідним мотивом, що спонукає до максимальних досягнень у майбутній професії  через    самопізнання,    саморозвиток,    самовдосконалення,    самозміну,    самоздійснення;    властивості  особистості як суб’єкта діяльності, які генералізуються в таких якостях, як активність, відповідальність  та автономність; локус контролю, який передбачає взяття на себе відповідальності за події власного  життя та пояснення їх власною поведінкою, волею, прагненнями, можливостями та адекватно оціненими  здібностями;  саморегуляція,  яка  реалізується  в  уміннях  усвідомлювати,  контролювати  та  коригувати  власну  поведінку; самоставлення  як  здатність  поважати  і  цінувати  себе  таким,  який є,  розуміючи  і  приймаючи як свої можливості, так і обмеження, та рефлексивність, що виявляється в адекватній оцінці  та осмисленні власних професійних можливостей. 

This article is devoted to studying the phenomenon of the subjective position of the future specialist. The  problem of the development of a subjective position in a higher school is outlined because the loss of subjective  manifestations  of  personality characterized  most  of the  students.  It  have been  analysed  and  systematized  the  characteristics of the concept in the understanding of a number of scientists on a theoretical level. Elaborated  concept of «subjective position of the student» the main point of which is  the system of meaningful, valuable and  semantic attitudes to the learning, to the chosen profession, to himself as a specialist and to the own future  professional way that are aimed at self-development and self-actualization. It realizes in such criteria and indicators  as a value orientations that are shows meaningfulness of the past, present life and future prospects; the character of  the  motives  of educational  and  professional  activity  that  are  assumes  the  presence  of  internal  motivation  of  educational and professional activity; the desire for self-actualization is a main cause that motivates for the best  achievements in the future profession by self-knowledge, self-development, self-improvement, self-change, self- realization; humans features as a subject of activity  are generalizes in such qualities as activity, responsibility and  autonomy;  locus  of  control  which  is  involve  an  acceptance  responsibility  for  events  of  their  own  lives  and  explanation of their own behavior, will, aspirations; the self-regulation which is realized in the ability of  self  controlling; the self attitude as  the ability to respect and appreciate himself  understanding and accepting own  possibilities and as the limitation and reflexivity that appears in realizing of adequate assessment of personal  professionals’ skills

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем