РЕЛІГІЙНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У СТРУКТУРІ ЇЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ТА РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ

  • Юлія Мельник Кременецький педагогічний коледж КОГПА імені Тараса Шевченка

Анотація

У статті досліджується актуальна проблема індивідуального ставлення людини до релігійних  орієнтацій в аспекті методології особистісного підходу. Аналізуються основні чинники розвитку релігійних  орієнтацій особистості. 

Описуються й узагальнюються результати теоретичного дослідження, базою для якого слугували  праці відомих науковців. Здійснюється порівняльний аналіз трьох груп із різним типом релігійної орієнтації:  ті,  які  тяжіють  до  внутрішньої  релігійності,  «змішаний»  тип  релігійності  та  люди  із  зовнішньою  релігійністю; виокремлено низку чинників, що впливають на релігійні орієнтації особистості: сам феномен  релігійності, релігійна свідомість, релігійний досвід, релігійні цінності, релігійні переживання тощо. Кожен  із перелічених чинників здійснює специфічний вплив на індивіда, в наслідок чого формується цілісна релігійна  орієнтація (ставлення індивіда до релігії як у теоретичному розумінні, так і в практичному застосуванні). 

The article deals with the actual problem of individual attitude of a person to religious orientations in the  aspect of methodology of personality approach. The main factors of the development of religious orientations of the  personality. 

Described and summarized the results of theoretical research, based on the works of the popular scholars.  The comparative analysis of three groups with different types of religious orientation is given: those who tend to  internal religiosity, «mixed» type of religiosity and people with external religiosity. Identified a number of factors  that  influence  the  religious  orientation  of  the  individual:  the  very  phenomenon  of  religiosity,  consciousness,  religious experience, religious values,  religious affects, etc. Each of the above factors has its influence, and as a  result, forms a holistic religious orientation (the attitude of the individual to religion both in the theoretical sense  and in practical application). 

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем