АКСІОПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

  • Тетяна Дзюба Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз аксіологічних аспектів професійного здоров’я особистості. Розглянуто професійне здоров’я як внутрішній, власне психологічний фактор в структурі професійних ціннісно-смислових структур працівника, що формує індивідуальні сенси професійного буття особистості. Показано, що зміст і природа професійного здоров’я виявляються через нерозривну діалектичну єдність із зовнішніми факторами, тобто умовами професійного середовища. Підкреслено своєрідну відсутність «абсолютного» професійного здоров’я, яка означає, що немає людини, котра могла б зберегти стале професійне здоров’я в будь-яких професійних ролях або ситуаціях. Прокоментовано, що аксіологічна позиція усвідомлення здоров’я як вітальної та соціальної цінності забезпечує інкорпорацію здоров’я у професійну структуру, а професійне здоров’я виступає однією з базових, універсальних цінностей професійної аксіосфери працівника. Зауважено, що ціннісно-смислове ставлення до професійного здоров’я визначається через усвідомлення й ідентифікацію фахівцем внутрішнього динамічного стану здоров’я, ототожнення себе з образом здорового психосоматичного цілого та актуалізацію потреби збільшення особистої відповідальності працівника за власне здоров’я в умовах мінливої професійної реальності. Зроблено висновок про те, що цінність здоров’я, його якість виявляється мінливою відповідно до мінливості самого професійного середовища, тому аксіологічна парадигма розкриває високу суб’єктивну значущість професійного здоров’я та усвідомленість його як необхідної передумови професійного розвитку, інтерналізуючи смислові пласти траєкторії змін ціннісних пріоритетів у мінливих умовах професійної реальності.

The article makes the theoretical analyses of axiological aspects of individual's occupational health. The occupational health is considered like the internal, genuine psychological factor in the structure of occupational axiological structures of an employee, which forms the individual senses of individual's professional being. It is shown that the matter and the nature of occupational health present with the continuous dialectical cohesion with the external factors, in other words the conditions of the professional environment. The specific absence of "absolute" occupational health is accented, which means that there is no person, who would be able to save the sustained occupational health in any professional roles or situations. It is commented that the axiological position of recognition the health as the vital and social value provides the incorporation of health in the professional structure, and the occupational health is one of the basic universal values in employee's professional axiosphere. It's noticed that the axiological attitude towards the occupational health is determined through the recognition and identification of the internal dynamical health's condition by the employee, identification of himself with the character of healthy psychosomatic unity and actualization of need for the increasing of personal employee's responsibility for the own health in the conditions of the changing professional reality. The conclusion, that the value of health, its quality are changing according to the changes in professional environment itself, is made. That's why the axiological paradigm reveals the high subjective meaning of occupational health and its recognition like the necessary precondition of professional development, internalizing the rational layers of route of changes in the value priorities in the changing conditions of professional reality.

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем