ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ДУХОВНОЇ ПАРАДИГМИ ПСИХОЛОГІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Мирослав Савчин Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.6.1.42-52

Анотація

Стаття присвячена викладу теоретичної та методологічної ресурсності духовної парадигми психології, зокрема, світоглядних орієнтацій, розширення предмета персонології, детермінації психічних та особистісних феноменів і системи персоно­логіч­ного знання. Констатується, що у внутрішньому світі особистості духовна сила пород­жує синергетичні тенденції та блокує ентропійні, зумовлює виникнення одухотворених пси­хічних процесів, станів і властивостей. Ставиться завдання поглиблення онтологізації особистості та вивчення характеристик здорової особистості. Стверджується, що фун­даментальним метакритерієм істинності персоналістичних знань є ефективність духов­ного, морального, соціального, психологічного, психофізіологічного та фізичного здоров’я людини.

The article is devoted to the statement of theoretical and methodological resources of the spiritual paradigm of psychology, in particular world-outlook orientations, the extension of the personology subject, the determination of psychic and personality phenomena and the system of personological knowledge. it is established that in the inner world of personality spiritual force causes synergetic tendency and blocks entropic ones, determines the origin of spiritual psychic processes, states and properties.The task is to deepen ontologisation of personality and study characteristics of a healthy personality. It is asserted that effectiveness of spiritual, moral, social, psychological, psychophysiological and physical health of a human is a fundamental metacriterion of verity of personalistic knowledge.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Персонологічні моделі та концепції