АКСІОПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Галина Радчук Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.6.1.81-89

Анотація

Статтю присвячено проблемі теоретичного осмислення аксіологічних аспектів розвитку сучасної вищої освіти. Проаналізовано чотири основні парадигми сучасної вищої освіти: когнітивну, компетентнісну, особистісно зорієнтовану і культурологічну. Показано, що на теоретичному рівні відбулося різке звуження смислового поля науково-педагогічної рефлексії: увага звертається на виробництво суми знань, заданої соціальної поведінки, технологій діяльності майбутнього фахівця. Обґрунтовано, що нерозробленість філософсько-методологічних засад сучасної вищої освіти призводить до орієнтації на формальні, технологічні аспекти освітнього процесу. Відтак, у першу чергу страждає освіта в її гуманітарному розумінні. Показано, що когнітивно-компетентнісний компонент освіти має інструментальний характер стосовно основної цінності – культурного, особистісно-смислового розвитку людини, а вирішення проблеми ціннісних орієнтирів  розвитку сучасної вищої освіти пов’язане з необхідністю реалізації ціннісно-смислового підходу.

The article focuses on theoretical understanding of axiological aspects in modern higher education development. The author analyzes four main modern education paradigms: cognitive, competent, personality oriented and culturological. It is shown that there has been a dramatic narrowing of semantic field in scientific and pedagogical reflection – attention is drawn to production of knowledge, given social behavior, and working technology of a future expert. It has been proven that insufficient development of philosophical and methodological foundations of modern higher education leads to shifting the focus towards formal technical aspects of educational process. Primarily, this affects education in its humanitarian sense. The author shows that cognitive and competence education component has instrumental character regarding the main value – cultural and personal-semantic development of a person. Implementation of a value-semantic approach can resolve the issue of value orientation in modern education.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Персонологічні моделі та концепції