СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РИТМІКА РИТУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ РЕЛІГІЙНОСТІ

  • Світлана Литвин-Кіндратюк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотація

У статті з позицій соціального конструкціонізму аналізуються психолого-історичні трансформації ритуальної поведінки у контексті структури релігійності. Їх особливості вбачаються в історичному фігуруванні ритуальної поведінки в якості регулярної практики, що відзначається закономірною ритмікою. На основі аналізу теоретичних підходів та результатів емпіричних студій в межах чотирьох течій дослідження ритуалу з’ясовано, що ритуальна поведінка особистості представлена континуумом форм соціальної стабільної поведінки. Вони відрізняються за характером повторюваності, що засвідчують неперервну ритміку ритуальної та ритуально-побутової поведінки, її фігуративний характер. Виокремлено низку реляційних маркерів морфогенезу ритуалу: а саме: рекурентність, періодичність, рекурсивність, пертурбативність. Згадані маркери засвідчують основні типи ритміки психолого-історичних фігурацій ритуальної поведінки особистості в межах традиційної, модерної та постмодерної релігійності.

In the article from the positions of social constructionism are analyzed the psychological and historical transformations of ritual behavior in the context of religious structure. The features are seen in historical existence of ritual behavior as a regular practice which has the regular rhythm. Based on the analysis of theoretical approaches and results of empirical studies within four movements of ritual studies has been found out that individual ritual behavior is represented by continuum of forms of social stable behavior. They differ according to the character of repetition, that demonstrate continuous rhythm of ritual and ritual-household behavior, its figurative nature. In the article are determined a number of relational markers of ritual morphogenesis, namely recurrence, frequency, recursion, perturbation. These markers demonstrate basic types of rhythm of psychological and historica figuration of individual ritual behavior within the traditional, modern and postmodern religiosity.

Розділ
Персонологічні моделі та концепції