ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ У РІЗНИХ ТЕОРЕТИКО –МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДАХ ДО РОЗУМІННЯ ТА ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ

  • Любов Галушко Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотація

У статті проаналізовано мотивацію з позицій різних теоретико-методологічних підходів до розуміння та пізнання психіки у синхронії та діахронії психологічної науки. У сучасній психології мотивації простежується загальна тенденція виведення поведінки із внутрішніх причин та трансформація їх в конкретні дії. В академічному підході психологію мотивації розмежовують між психологією особистості, психологією регуляції діяльності і саморегуляції та психологією пізнавальних процесів. Основні теорії мотивації до розуміння та пізнання психіки науковці розглядають з позицій різних наукових напрямів, зокрема: біхевіористського, психоаналітичного, ціннісного, гуманістичного, когнітивного.

У контексті дослідження проблеми мотивації з позицій різних теоретико-методологічних підходів окреслюється роль цінностей, які є джерелом активності та виконують функцію смислоутворення. Вони детермінують поведінкову активність особистості, яка визначається неусвідомлюваними мотивами та ціннісними установками.

Для розвитку та пізнання психічного мотивацію розглядають у поєднанні категорій "система мотивів", "потреба" й власне "мотивування". Оскільки мотивація – інтегроване утворення, що поєднує в собі усе розмаїття природно-соціально-духовного змісту особистості й визначає особливості індивідуального відображення безперервних перетворень її різноманітних загальних і часткових властивостей у відповідності із суттєвими трансформаціями світу. Тому саме це поняття потребує обґрунтованого висвітлення і вивчення.

Теоретико-практичний, функціональний рівень пізнання, діагностичний та власне інформаційний формати є засадничими у мотивації глибинного розуміння та пізнання психіки суб’єкта з позиції психодинамічної парадигми. Наголошується, що мотиваційні компоненти виражаються в особистісних смислах суб’єкта та виявляються в його "енергетичних" спрямуваннях, що інтегрують досвідні аспекти психічного. Зазначається про необхідність дослідження мотивації у ракурсі феноменологічного підходу на матеріалі учасників активного соціально-психологічного навчання, оскільки він уможливлює розв’язання завдань на теоретичному, методичному та практичному рівнях.

The article analyzes the motivation of the positions of the various theoretical and methodological approaches to the understanding and knowledge of the psyche in synchrony and diachronic psychological science. In modern psychology of motivation is a general trend output behavior from internal causes and their transformation into concrete action. In academic psychology approach motivation differentiate between individual psychology, psychology and self-regulation of psychology and cognitive processes. Basic theory of motivation and knowledge to understand the psyche of scientists consider the positions of various scientific fields, including: behavioral, psychoanalytic, values, humanistic, cognitive.

In the context of the study on the motivation of the positions of the various theoretical and methodological approaches defined the role of values, which is the source of the activity and function of sense. They determine the behavioral activity of the individual, which is determined by unconscious motives and value settings.

For the development of knowledge and mental motivation considering the combined categories of "system of motives", "need" and actually "motivation." Since motivation - integrated entity that combines the diversity of natural and socio-spiritual sense of identity and determines its individual features reflect continuous change various general and partial properties in accordance with the essential transformations of the world. Therefore, this concept requires a reasonable coverage and study.

Theoretical and practical, functional level of knowledge, and proper diagnostic information formats are fundamental in motivating deep understanding and knowledge of the psyche of the subject from a position of psychodynamic paradigm. It is noted that the motivational components expressed in personal meanings and are subject to its "power" perspective, integrating experiential aspects of mental. Highlighted the necessity to study motivation perspective phenomenological approach to materials of ASPP method because it allows solving problems in theoretical, methodological and practical levels.

Розділ
Персонологічні моделі та концепції