ДЕСТРУКТИВНІ ОЗНАКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОСТАВЛЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ

  • Тетяна Дзюба Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

У статті розглянуто особливості впливу деструктивних ознак професійного самоставлення на професійне здоров’я вчителя. Відмічено, що професійний сенс "Я", який визначає характер професійного самоставлення особистості, виступає латентною й інактивною смисловою структурою, що забезпечує надійне збереження досвіду самоусвідомлення в професії. Підкреслено, що джерелом професійного самоставлення вчителя і відображеного у ньому професійного смислу "Я-професіонал" виступають професійні мотиви та професійні цінності фахівця. Зауважено, що несприятливі умови професійного середовища провокують розвиток деструктивних ознак професійного самоставлення вчителя, прямо й опосередковано впливаючи на його професійне здоров’я. Зроблено припущення, що деструктивні ознаки професійного самоставлення фахівця можуть виступати своєрідними ризиками професійного здоров’я вчителя.

За результатами теоретико-емпіричного дослідження розкрито сутність понять "професійне здоров’я", "ризики професійного здоров’я" та "деструктивні ознаки професійного самоставлення". Показано, що деструктивні ознаки професійного самоставлення як специфічні форми активного руйнівного ставлення особистості до самої себе в умовах професійного середовища, потужно впливають на індивідуальні властивості працівника і починають об’єктивно перешкоджати досягненню успіху в професійній діяльності, утруднюють ділове спілкування, гальмують кар’єрне зростання. Проаналізовано результати кореляційного аналізу взаємозв’язку між факторами "негативна оцінка себе як особистості й професіонала" та "негативна оцінка праці" й окремими факторами груп ризиків професійного здоров’я вчителя. Зроблено висновок, що негативна самооцінка вчителя та негативна оцінка власної праці провокують системні зміни інтегральних характеристик фахівця й можуть стати однією з причин спрощення образу "Я-професіонал", впливаючи не лише на особистість педагога, а й на те середовище, яке він організовує навколо себе.

The article describes the features of impact of the destructive professional self-attitude on teacher’s occupational health. It is noted that a professional sense of "I", which determines the nature of professional self-attitude, and acts as latent and inactive semantic structure that provides reliable preservation of the experience of the self-awareness in the profession. It is emphasized that the source of teacher’s professional self-attitude and professional sense "I am a professional", which is reflected in it, are professional motivation and professional values ​​of the specialist. It is noted that the adverse conditions of a professional environment provoke the development of the destructive features of techer’s proffecional self-attitude, directly and indirectly affecting his occupational health. It is suggested that destructive features of specialist’s professional self-attitude can act as o kind of risks of teacher’s occupational health.

According to the results of theoretical and empirical research essence of the concepts of "occupational health", "occupational health’s risks" and "destructive features of professional self-attitude." is disclosed. It is shown that the destructive features of professional self-attitude as specific forms of active destructive attitude of the individual to himself in terms of professional environment powerfully influence the individual properties of the employee and begin to objectively hinder achieving success in professional activity, complicate business communication, hampering career growth. The results of correlation analysis of the interrelation between the factors "negative assessment of himself as a person and professional" and "negative assessment of labor" and particular factors of groups of occupational health’s risks are analyzed. It is concluded that a negative self-evaluation and a negative evaluation of teacher’s own work provoke systemic changes in the integrated professional characteristics and may be a reason of simplification of the image "I am a professional," affecting not only the personality of the teacher, but also the environment, which is organized around .

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості