ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДОГО ПСИХОЛОГА: ОПИС КОНСУЛЬТАТИВНОГО ВИПАДКУ

  • Анна Шийчук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Анотація

На старті кар’єри психолога виникає цілий спектр тривог і переживань, особливо, якщо молодий фахівець шукає власну нішу на ринку праці. Тривоги поширюються на всі рівні потреб, починаючи вітальними: "Чи зможу я прогодувати себе за допомогою цієї професії?", закінчуючи екзистенційними: "Хто я в професії? Яке моє місце в ній?". У статті описано хід психотерапевтичної роботи з клієнтом на його шляху від скарг щодо професійного становлення до поступової актуалізації ідентичності психолога-консультанта. Описано внутрішньо-психічну структуру особистості клієнта, що дає змогу прослідкувати невротичні драйвери та сімейні концепції, які підтримують суб’єктивні страждання. Консультативний випадок інтерпретується, опираючись на поняттєвий апарат, теорію і практику Позитивної психотерапії (далі – ПП). Акценти в описі: внутрішньо-психічна динаміка особистості клієнта, його історія у відповідності з темою, характеристики психотерапевтичних стосунків, психотерапевтичні інтервенції. Висновки сформовано на основі інтроспекції, супервізії та інтерв’ю з клієнтом за межами психотерапевтичної роботи.

Young psychologist raises a variety of concerns and experiences, especially seeking its own niche for the job. Anxiety concerns all levels of needs, from "Will I be able to feed themselves with this profession?" to "Who am I as a profession? What is my place in it?". The article describes the case of therapeutic work with an early career psychologist. Intra-psychic structure of personality was described according to neurotic and family concepts that support the subjective suffering. Advisory case was interpreted based on conception, theory and practice of Positive Psychotherapy. Accents in the description: intra-psychical dynamics of personality, characteristics of psychotherapeutic relationship and psychotherapeutic intervention. The methods used are introspection, supervision and interviews outside the therapeutic work.

Розділ
Емпіричні дослідження у психології особистості