ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

  • Марія Заміщак Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотація

Аналізуються психологічні чинники особистісної професіоналізації майбутнього педагога. Розглянуто особистісне становлення у взаємозв’язку із самовизначенням особистості під час професійного навчання. Виділено, що професіоналізація у вищому навчальному закладі є процесом самоактуалізації особистості в умовах навчально-професійної діяльності та спілкування, що спрямований на максимальну реалізацію власних можливостей та професійно-особистісних особливостей. Визначено значущість психологічної, соціальної, моральної та духовної ситуації вищого навчального закладу, який впливає на самовизначення майбутнього педагога, формування його світоглядних орієнтацій, здатностей, професійних компетентностей, прийняття та засвоєння ним цінностей, прогнозування життєвих цілей. Обгрунтовано суть професіоналізації в студентів – майбутніх педагогів як цілісного психолого-педагогічного процесу, її впливу на самовизначення та самореалізацію, розвиток готовності до рішення професійних завдань та самовиховання особистісних здатностей, значущих для набуття професіоналізму майбутніми педагогами. Показано, що уже з першого курсу при вивченні предмету загальної психології структура психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога має включати: уявлення про професію, знання про вимоги професії до особистості, про особистість як соціальний, психологічний, моральний та духовний феномен.

Analyzes the psychological factors of personal future teacher professionalization. We consider the formation of personal relationship with self-identity during training. Highlight that professionalisation in higher education is a process of self-actualization in terms of educational and professional activities and communication that aims to maximize the opportunities and their own professional and personal characteristics. Determined the significance of psychological, social, moral and spiritual situation of the university, which affects the determination of future teachers, the formation of his philosophical orientation, ability, professional competence, acceptance and assimilation of values, life goals forecasting. Grounded in the essence of the professionalization of students - future teachers as a complete psycho-pedagogical process, its impact on self-determination and self-realization, developing preparedness solutions professional tasks and personal self-ability, important for acquiring professional future teachers. It is shown that already with the first course in the study of the subject of psychology structure of psycho-pedagogical support of personal development of future teachers should include: understanding of the profession, knowledge of the requirements of the profession to the personality of the individual as a social, psychological, moral and spiritual phenomenon.

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем