ПОНЯТТЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ: ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ АСПЕКТИ

  • Целюк Тетяна Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Анотація

Стаття розкриває поняття перфекціонізму в контексті типологічного підходу. Проведений огляд наукових джерел засвідчив, що існують різні типи та форми представленого феномену. Автор здійснює теоретичний аналіз досліджень західних вчених, що підтверджують припущення про наявність двох форм чи типів перфекціонізму: "здорового" (нормального) і "патологічного" (невротичного). Невротичні прояви перфекціонізму мають значущі кореляційні зв’язки з психологічними труднощами та розладами особистості, а прояви нормального перфекціонізму пов’язані з високими досягненнями у спорті, творчості, науці. Залежно від вектору спрямованості перфекціонізм набуває трьох різних форм: "я-орієнтований" перфекціонізм (selforientedperfectionism), перфекціонізм, орієнтований на інших (sociallyorientedperfectionism), "соціально-приписуваний" перфекціонізм (sociallypre-scriptedperfectionism). Крім зарубіжних підходів, було розглянуто погляди українських та російських психологів на досліджуваний феномен. У статті, ґрунтуючись на даних експериментів і психотерапевтичної практики, виокремлено характеристики перфекціоністів та узагальнено їх щодо критеріїв, які диференціюють респондентів на ці два типи. Проведено порівняльний аналіз основних психологічних моделей перфекціонізму, а саме "британської моделі" R. Frost та "канадської моделі" G. Flett, P. Hewitt.  Обгрунтовано також прогнози щодо майбутніх досліджень у цій сфері.

The articl are veals the concept of perfectionism in the context of typological approach. The review of scientifics our cesshowed that there are different types and forms of the present phenomenon. The authorprovides a the oretica lanalysis of studies of American and European scientists that confirm the assumption of the existence of two forms or types of perfectionism, "healthy" (normal) and "pathological" (neurotic). Neurotic perfectionism has signific ant correlation with psychological difficulties and personality disorders, and normalsigns of perfectionis massociated with high achievements in sports, art, science. Depending on the orientation perfectionism takes the different forms: focus edonthemselves (self-orientedperfectionism), focus edontheother (socially oriented perfectionism) on the projection environ mentitself (sociallypre-scripted perfectionism). We consider the views of perfectionism Ukrainian and Russian psychologists. In the paper, based on data from experiments and psychotherapeutic practices we singlefeatures of perfectionists and summari zedthecriteri at hat differentiate respondents in these two types. Inthisarticle, weconducted a comparative analysis of the basic psychological models of perfectionism, namely "Britishmodel" R. Frostand "Canadianmodel" G. Flett, P. Hewitt. We also made for ecasts of future research in this area.

Розділ
Теоретичні студії актуальних персонологічних проблем