Аксіопсихологічне проєктування життєвих досягнень особистості: технологічний аспект

Ключові слова: аксіопсихологічне проєктування, технологія, дискурсивні технології, стратегії досягнення успіху, самопроєктування, особистість

Анотація

Анотація. Мета нашого наукового пошуку полягає у тому, щоб теоретично проаналізувати тех­нологічний аспект аксіопсихологічного проєктування життєвих досягнень особистості. Методи. У до­слідженні застосовано методи концептуально-порівняльного аналізу, зокрема теоретичний аналіз і син­тез положень монографічної літератури, систематизація наукових джерел, порівняння й узагальнення даних, абстрагування. Результати. У дослідженні проаналізовано технології аксіопсихологічного проєкту­вання життєвих досягнень особистості в розрізі українських наукових шкіл – соціально-конструкціо­ніст­ської і психолого-герменевтичної та напрямів – психолого-акмеологічного та культурно-історичного, й ок­ремих авторських напрацювань. Окреслено можливості кожної з технологій (і стратегій). Висновки. У кон­текс­ті досліджень соціально-конструкціоністської школи технології оптимізації життєвих до­ма­гань осо­бистості – семіотизація, наративізація і технологія цілепокладання сприяють структу­руванню і систе­матизації власного майбутнього з урахуванням бажаних життєвих сценаріїв, віку та докладених у перспективі зусиль задля реалізації життєвих проєктів. Розглянуті психотерапевтичні стратегії досяг­нення успіху спрямовані на формування реалістичності і самодостатності проєктів майбутнього, сприя­ють особистісному зростанню. У плані психокорекції деформованих життєвих домагань і ресоціа­лізації проблемної молоді ефективними є спеціальні психотехнології транзактного аналізу і гештальт­терапії, НЛП, які допомагають формувати продуктивну програму життєдіяльності особистості. Пред­ставники психолого-герменевтичної школи надають перевагу дискурсивним технологіям, спрямованим на забез­печення особистості можливістю керувати своїми ресурсами, інтерпретувати і трансформувати власне життя. У межах психолого-акмеологічного напряму з метою самопізнання і розвитку навичок викорис­тан­ня акмересурсів задля досягнення акме-цілі ефективним є проведення акмеологічного тренінгу. Резуль­тативність технології проєктування життєвого шляху в контексті досліджень культурно-історичного напряму полягає у тому, що: розвиває комунікативні здібності проєктанта; сприяє в освоєнні бажаних соціальних ролей; стимулює пошук нових життєвих стратегій досягнення поставленої мети тощо.

Біографія автора

Інеса Гуляс, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Опубліковано
2021-06-30
Розділ
Статті