ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПІДТРИМКАМ У ЕСТЕТИЧНІЙ ГІМНАСТИЦІ

Ключові слова: естетична гімнастика, підтримки, гімнастки, фізичні якості

Анотація

Мета. Зробити аналіз техніки виконання та розробити методику навчання підтримки “Піра-
міда” на етапі спеціалізованої базової підготовки в естетичній гімнастиці. Методи. У роботі викорис-
товувалися наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури,
відеозаписів виступів гімнасток різних команд, педагогічне спостереження, експеримент і тестування,
експертна оцінка, методи математичної статистики.
Дослідження проводилися на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 4 м. Кам’янського, Дніп-
ропетровської області. У дослідженні брали участь 14 гімнасток 16–17 років. Заняття проводились 5
разів протягом тижня по 135 хвилин і тривало 8 тижнів. Результати. Підтримка “Піраміда” – це
акробатичний елемент, де відбувається групове розміщення гімнасток у вигляді композиційно оформ-
леної фігури і яка виконується у п’ять фаз, а у фінальній частині композиції протягом 6-ти секунд.
Використовували комплекси вправ, які спрямовані на підвищення рівня фізичних якостей та формування
узгодженості дій гімнасток, а також підвідних вправ що до вивчення підтримки “Піраміда”. Висновок.
Впровадження розробленої методики дозволило збільшити складність композиції на 0,5 балів.
Ключові слова: естетична гімнастика, підтримки, гімнастки, фізичні якості.

Посилання

1. Борисова ЮЮ. Аналіз технічної підготовленості спортсменок, які займаються естетичною гімнас-
тикою. Фізичне виховання спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин.
нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. АВ. Цьось, С.П. Козіброцький. Луцьк: Волин. нац. ун-ту ім. Лесі
Українки. 2012; № 2 (18): 266-270
2. Вишнякова СВ, Исаева А.И. Эстетическая гимнастика: учебное пособие. Волгоград : ФГБОУ ВПО
“ВГАФК”, 2009. 124 с.
3. Долбишева НГ, Кидонь ВВ. Якісна та кількісна характеристика змагальної композиції команд
естетичної гімнастики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Дра-
гоманова: Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт): зб.
наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018; Вип. 5: 82-87.
4. Долбишева Н, Кидонь В. Закономірності взаємозв’язку технічної, фізичної підготовленості та функ-
ціонального стану спортсменок, які займаються естетичною гімнастикою. Фізична культура, спорт та
здоров’я нації: збір. наук. праць. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017; Вип. 4 (23: 30-36.
5. Жигарева СА. Специальная технико-физическая подготовка высококвалифицированных спортсменок для
выполнения акробатических поддержек а эстетической гимнастике: дис. … к. пед. н.: 13.00.04 / Нац. Гос.
Ун-т физической культуры, спорта, здоровья, им. П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург, 2017. 187 с.
6. Карпенко ЛА, Морозова ЛП. Современное состояние эстетической гимнастики. Гимнастический мир
Санкт-Петербурга, 2009; 10: 15-21.
7. Правила соревнований по эстетической гимнастике. М.: Всероссийская Федерация эстетической
гимнастики, 2013: 25-26.
8. Спорышев ВВ, Гутник ИП, Прибутная МА, Падалка ЛВ, Цюкало НВ. Эстетическая гімнастика:
учебная программа для детско-юношеских спортивных школ. Федерация эстетической гимнастики
Украины. Республиканский научно- методический кабинет. Киев, 2008. 48 с.
9. Художественная гимнастика: учебник. Всерос. федерация художествен. гимнастики; С.-Петерб. гос.
акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта; под ред. Л.А. Карпенко: [б. и.], 2003: 366-371.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles