ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ПЛАВАННЯМ

Автор(и)

  • С. Бурдюжа Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0001-8189-7427

Ключові слова:

психофізичний розвиток, фізичне виховання, школярі основної школи, плавання

Анотація

У статті на основі аналізу літературних джерел та досвіду провідних спеціалістів в галузі фі-
зичного виховання і спорту було теоретично обґрунтовано методику організації і проведення занять
плаванням для школярів основної школи. Розглянуті питання динаміки змін показників психофізичного
стану учнів 12–13 років під впливом занять плаванням на протязі навчального року. Невід’ємною
складовою обраної методики є підвищення показників психофізичного розвитку учнів основної школи.
Використовуючи обрані способи визначення динаміки змін показників психофізичного розвитку, була
підтверджена ефективність занять із плавання з погляду покращення функцій різних систем організму.
Метою дослідження було визначити зміни показників психофізичного розвитку школярів 12–13 років в
процесі занять плаванням. Використанні методи дослідження: теоретичні – аналіз наукових літера-
турних джерел; емпіричні – використання медики САН (самопочуття, активність, настрій). Викорис-
товуючи обрану методику виявлено, що під її дією сталися позитивні зміни між фізичними і психо-
емоційними складовими розвитку учнів. Отриманні результати дозволяють констатувати, що засоби
плавання сприяють корекції психофізичного стану учнів 12–13 років. Результати експерименту пока-
зали, що по закінченню дослідження, показали максимальні результати учні експериментальної групи.
Зроблений порівняльний аналіз отриманих даних психофізичного розвитку школярів контрольної та
експериментальної групи на занятті з плавання. Роблячи висновки встановлено, що при застосуванні
фізичних вправ, особливо засобів плавання підвищуються рівень психічного і фізичного розвитку учнів
основної школи. Процес навчання плаванню учнів забезпечує позитивно емоційне відношення до занять,
сприяє розвитку психомоторних, інтелектуальних, фізичних процесів, а також забезпечує високий
рівень психофізичного розвитку учнів основної школи.
Ключові слова: психофізичний розвиток, фізичне виховання, школярі основної школи, плавання.

Посилання

1. Ашмарін БА, Виноградов ЮВ, Вяткіна ЗН. та ін. Теорія і методика фізичного виховання: Навчальний
посібник: для студентів фак. фіз. культури пед. інститутів. М.: Просвіта, 2006. 287 с.
2. Булгакова НЖ. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание. М. : АСТ: Астрель, 2008. 432 с.
3. Вісковатова ТП. Розвиток уяви в урочний та позаурочний час у дітей із затримкою психічного
розвитку : метод. рекомендації. Одеса : ПНЦ АПН України, 2003. 55 с.
4. Грибан ГП. Плавання. Прикладні аспекти : навч. посіб. Житомир: Рута, 2009. 157 с.
5. Круцевич ТЮ, Воробйов МІ, Безверхня ГВ. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та
молоді: навч. посіб. К. : Олімпійська література, 2011. 224 с.
6. Литовченко ГО. Плавання : навч. посіб.Чернігів : ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка, 2008. 200 с.
7. Мухін ВМ. Фізична реабілітація. Підручник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту. К. :
Олімпійська література, 2000. 423 с.
8. Петрова НЛ. Плавание. Техника обучения детей с раннего возраста. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2008. 120 с.
9. Розпутняк БД. Плавання з методикою викладання. Луцьк: Вежа, 2003. 109 с.
10. Язловецький ВС. Фізичне виховання учнів з відхиленнями в стані здоров’я. Навчальний посібник.
Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2004. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-01

Номер

Розділ

Articles