ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДІТЕЙ 6–7 РОКІВ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

Ключові слова: бронхіальна астма, здоров'я, лікувальна гімнастика, масаж

Анотація

Проблема здоров’я нації у XXI столітті залишається однією з актуальних для української дер-
жави, вона обговорюється дуже широко як на державному рівні, у громадських організаціях, так і у нау-
кових колах. Бронхіальна астма є важливою проблемою охорони здоров’я. У всьому світі страждає близько
300 мільйонів хворих. За даними Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського,
реальна поширеність бронхіальної астми серед дорослого населення України перевищує 4%. Близько 2,5 млн
людей в Україні страждають на бронхіальну астму. На жаль, як свідчать статистичні дані, ці цифри
продовжують зростати.
Мета дослідження: розробка і наукове обґрунтування ефективності комплексної програми фізич-
ної терапії для дітей молодшого шкільного віку (6–7 років) з бронхіальною астмою.
Методи і організація дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано такі
методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, дослідження функцій
зовнішнього дихання, дослідження серцево-судинної системи, методи математичної статистики
Комплекс досліджень проводився в період вересня-грудня 2018 року в місті Кам’янець-Подільсь-
кий на базі загальноосвітньої школи № 7 і 13.
Контингент досліджуваних був відібраний на основі медичної документації, амбулаторного
спостереження дітей педіатром і персонального обстеження. Для у часті в дослідженні було відібрано
24 дитини. Діти були хворі на легку ступінь бронхіальної астми. Медичний діагноз був встановлений
лікарем педіатром по місцю проживання. Динамічне спостереження здійснювалось шкільним лікарем.
Отримані результати та висновки. Таким чином, після впровадження програми фізичної терапії
було визначено, що нестабільна ремісія відмічалась у 4 (33%) дітей експериментальної групи і у 7 (58%)
дітей контрольної групи. Напади відзначалися 1 раз в 1–2 місяці, нічні напади були відсутніми. Стабіль-
на ремісія спостерігається у 8 (67%) експериментальної групи, і 5 дітей (42%) контрольної групи.
Key words: bronchial asthma, health, treating gymnastics, massage.

Посилання

1. Альошина АІ. Значення засобів фізичної реабілітації, які використовуються в лікуванні хворих на
бронхіальну астму. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2012. № 3:
268-271.
2. Регеда МС, Регеда ММ, Фурдичко ЛО, Колішецька МА. Бронхіальна астма. Вид. п’яте, доп. та
переробл. Львів, 2012. 147 с.
3. Майданник ВГ, Сміян ОІ, Січненко ПІ. Бронхіальна астма у дітей: [навчальний посібник]. Суми:
Сумський державний університет. 2017. 243 с.
4. Григус ІМ. Фізична реабілітація хворих на бронхіальну астму. Рівне. 2008. 240 с.
5. Дикий БВ, Ростока-Резнікова БВ. Немедикаментозні методи в реабілітації хворих на бронхіальну
астму: [методичні рекомендації]. Ужгород. 2013. 37 с.
6. Полковник-Маркова ВС. Засоби лікувальної фізичної культури в реабілітації дітей при бронхіальній
астмі в умовах санаторію. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2013. № 3: 118-122.
7. Пєшкова ОВ. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: [навчальний посібник].
Харків: СПДФО Бровін О. В., 2011. 312 с.
8. Ziora D, Sitek P, Machura E, Ziora K. Bronchial asthma in obesity – a distinct phenotype of asthma.
Pneumonol. Alergol. Pol. 2012. Vol. 80. N 5: 454-462.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles