АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ключові слова: мотивація, майбутні учителі фізичної культури, підготовка, олімпійська освіта

Анотація

Мета: Проаналізувати динаміку сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти на констатувальному етапі та після завершення формувального етапу педагогічного експерименту. Матеріал і методи: У дослідженні приймали участь 181 майбутніх учителів фізичної культури (88 студентів у складі експериментальних груп і 93 студенти контрольних груп). Для перевірки вірогідності відмінностей між рівнями готовності студентів експериментальних і контрольних груп нами використовувався критерій Пірсона (Х2) який застосовують у непараметричних (якісних) вимірюваннях. Отримані результати та висновки. Аналіз результатів педагогічного експерименту засвідчив, що за мотиваційним компонентом в експериментальній групі 93,2% студентів досягнули високого і середнього рівнів досліджуваної готовності проти 77,3% на початку експерименту в той час як у контрольній групі 87,1% студентів досягли високого і середнього рівнів проти 76,3% на початку експерименту.

Посилання

1.Петров ПК. Система подготовки будущих специалистов физической культуры в условиях информатизации образования [автореферат дисертации]. Ижевск: Удмурт. гос. ун-т; 2004. 40 с.
2. Бродська ЛВ. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до виховної роботи в школі [автореферат дисертації]. Київ: Інститут вищої освіти АПН України; 2006. 20 с.
3. Галицька ММ. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування [автореферат дисертації]. Київ: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова; 2007. 20 с.
4. Соглаев ВВ. Педагогические условия формирования готовности курсантов ввуза к воспитательной деятельности [дисертація]. Челябинск; 1997. 222 с.
5. Кобзар Б. Педагогічні системи, педагогічні процеси й педагогічні технології. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2001. 32: 47-50.
6. Міхеєва ЛВ. Формування мотивації вивчення педагогічних дисциплін майбутніми вчителями праці і професійного навчання [автореферат дисертації]. Вінниця. Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського; 2005. 20 с.
7. Усков ИВ. Информационно-коммуникативные технологии как средство развития мотивации учебной деятельности студентов [автореферат дисертации]. Рязань. 2006. 22 с.
8. Фунтікова ОО. Педагогіка вищої школи. Словник-довідник. Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”; 2007. 407 с. 9. Смирнова ЕЭ. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием. Ленинград: Издательство Ленинградского университета; 1977. 136 с.
Опубліковано
2020-01-03
Номер
Розділ
Articles