СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ

  • Н. Дмітрієва Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
  • Ю. Копочинська Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
Ключові слова: фахівець, фахівець з фізичної терапії та ерготерапії, фізична терапія, професійна підготовка, професійна майстерність фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, сучасні педагогічні технології, проектно-орієнтоване навчання, імітаційні технології

Анотація

Метою дослідження є виділення сучасних педагогічних технологій, які необхідно впроваджувати
у процес теоретичної і практичної професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та
ерготерапії, наукове обґрунтування їх застосування. Матеріалом і методами дослідження є аналіз
науково-методичної літератури та аналіз результатів проведеного опитування викладачів спеціальних дисциплін кафедри “Фізична терапія, ерготерапія”. За результатами дослідження встановлено, що такі сучасні педагогічні технології, як проблемно-орієнтоване навчання, командно-орієнтоване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, командно-орієнтоване навчання, проектно-орієнтоване навчання, навчання на основі клінічного випадку та навчання, засноване на імітаційних технологіях, потребують найбільшого висвітлення та впровадження у процес теоретичної і практичної професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. На основі аналізу науково-методичної літератури доведено, що перераховані методи навчання є прийнятними та необхідними для поширення в освітній галузі “Фізична терапія та ерготерапія”.
Ключові слова: фахівець, фахівець з фізичної терапії та ерготерапії, фізична терапія, професійна підготовка, професійна майстерність фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, сучасні педагогічні технології, проектно-орієнтоване навчання, імітаційні технології.

Посилання

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров’я”,
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.03.2002 № 117 (із змінами)
[оновлено 2018 Груд 29; цитовано 2018 груд. 29]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02.
2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 227 “Фізична терапія, ерготерапія” для першого (бакалаврського) рівня освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2018.
[оновлено: 2018 Груд 29; цитовано: 2018 груд. 29]. URL:: https://osvita.ua/doc/files/news/630/63031/227-
fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakal.pdf.
3. Дмітрієва НС, Копочинська ЮВ. Наукове обгрунтування застосування інтегративного підходу у підготовці фахівців з фізичної терапії. Молодий вчений. 2018; (№ 12): 420-4. DOI: https://doi.org/
10.32839/2304-5809/2018-12-64-96
4. Абдрахманова АО, Калиева МА, Сыздыкова АА. Эффективные методы преподавания в медицинском
вузе: методические рекомендации. Астана: РЦРЗ ,2015. 55 с.
5. Досмагамбетова РС, Калиева ШС, Кемелова ГС. Педагогический процесс в медицинском образовании [Монография]. Караганда, 2012. 172 с.
6. Курьянов МА, Половцев ВС. Активные методы обучения. Учебно-методическое пособие. Тамбов:
ФГБОУ ВПО “ТГТУ”, 2011. 80 с.
7. Davidson LK. A 3-year experience implementing blended TBL: active instrumental methods can shift
student attitudes to learning. Med. Teach. 2011. Vol. 33. № 9: 750-3.
8. Горшков МД. Обзор литературы по симуляционному обучению. Виртуальные технологии в медицине. 2011. № 1 (5): 7-11.
9. Полат ЕС, редактор. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования:
учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед.кадров. Москва: Издательский
центр “Академия”; 2000.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles