ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • В. Семененко Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • С. Трачук Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • M. Бричук Національний університет фізичного виховання і спорту України
  • Л. Цикало Національний університет фізичного виховання і спорту України
Ключові слова: діагностика, професійна компетентність, вчитель фізичної культури, професійна діяльність

Анотація

Мета. Провести діагностику рівня сформованості організаторських і комунікативних здібностей майбутніх вчителів фізичної культури та виявити чинники, які перешкоджають саморозвитку
майбутнього педагога.
Методи. Під час дослідження застосовували такі методи: аналіз спеціальної літератури з проблеми дослідження; соціологічні методи (опитувальники оцінки рівня сформованості чинників, що перешкоджають і стимулюють саморозвиток майбутнього педагога (за Н.Журіним та Є.Ільїним); анкета для діагностики організаторських і комунікативних здібностей педагога КОС-1); методи математичної статистики. Дослідження проводили на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України в якому взяли участь 24 студенти (20 хлопців, 4 дівчини) факультету здоров’я, фізичного виховання і туризму, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура). Результати. Встановлено, що більшість майбутніх вчителів фізичної культури (62,5%) мають середній та високий рівні комунікативних та організаторських здібностей. Водночас виявлено, що саморозвитку майбутнього педагога стоять на заваді такі фактори: відсутність власної ініціативи (83,34%); розчарування через невдачі, що траплялися в ході проведення занять та позаурочних заходів (58,33%); дефіцит часу (37%); обмежені ресурси, скрутні життєві ситуації (79,17%); відсутність об’єктивної інформації про функції вчителя фізичної культури (54, 17%). Висновок. Проведений аналіз оцінки організаторських і комунікативних здібностей студентів засвідчив, що тільки 16,7%, мають високий рівень організаторських і комунікативних здібностей. Головними чинниками, що перешкоджають саморозвитку майбутнього педагога є відсутність власної ініціативи; дефіцит часу, відсутність об’єктивної інформації про функції вчителя фізичної культури.
Ключові слова: діагностика, професійна компетентність, вчитель фізичної культури, професійна діяльність.

Посилання

1. Гац ГА. Характеристика диагностических методик в педагогической деятельности учителя физической культуры. Физическое воспитание, спорт и культура здоровья в современном обществе. 2011; (3): 34-8.
2. Гац ГО. Методика формування діагностичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010; (3): 18-20.
3. Кацова ЛІ. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної практики як засіб формування в них
професійного інтересу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту: збірник наукових праць. 2007; (3): 51-4.
4. Козубовська ІВ, Повідайчик ОС, Попович ІЄ. Формування нової освітньої парадигми підготовки
педагогічних кадрів у Великій Британії [монографія]. Ужгород: “АУТДОР-ШАРК”; 2017. 216 с.
5. Куц ОС, Третьяков МО, Лапичак І. Інтеграція цінностей фізичної культури у професійній підготовці
педагога з фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. 2003; (15): 119-124.
6. Мартиненко СМ. Діагностичні методики як засіб перевірки готовності майбутнього вчителя до
творчої професійно–педагогічної діяльності. Навчання у початковій школі як цілісний творчий
процес: теорія і практика. Початкова школа; 2011: 258-295.
7. Наумчук ВІ. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в процесі самостійної
роботи зі спортивних ігор. Тернопіль; 2010: 9-17.
8. Огієнко ОІ, Калюжна ТГ, Красильник ЮС, Мільто ЛО, Радченко ЮЛ, Гончарук ТО. та ін. Підготовка
сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення [монографія]. Кіровоград: Імекс-ЛТД;
2013: 224 с.
9. Одайник СФ, Петухова ЛЄ, Співаковська ЄО, Андрієвський БМ, Пинзеник ОМ, Пермінова ЛА. та ін.
Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкового загальноосвітнього навчального закладу в умовах Нової української школи (1 частина) [монографічна збірка]. Херсон: “Айлант”;
2018. 158 с.
10.Степанченко НІ. Концепція професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання. Львів :
ДрукАРТ; 2016. 42 с.
11. Цьось АВ, Белікова НО, Войнаровська НС, Войтович ІМ, Гац ГО. Педагогічна діагностика в системі
фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів [колективна монографія]. Луцьк:
Вежа-друк; 2015. 240 с.
Опубліковано
2020-01-01
Номер
Розділ
Articles