ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

Автор(и)

  • Ігор Випасняк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Оксана Самойлюк Реабілітаційний центр “Мартен”
  • Тетяна Мицкан ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.60-68

Ключові слова:

юні спортсмени, фізичний розвиток, футболісти, баскетболісти

Анотація

Мета. Провести порівняльний аналіз фізичного розвитку хлопчиків 7-10 років які займаються і не
займаються спортом. Методи. У роботі використано: аналіз фахової науково-методичної літератури,
педагогічне спостереження; антропометрія; динамометрія; методи математичної статистики.
Результати. Встановлено, що в процесі зростання юні баскетболісти мають більший приріст показників довжини тіла порівняно з дітьми обох груп, натомість у хлопчиків, що займаються спортом. Крім того, у хлопчиків, що не займаються спортом, довжина тіла збільшується меншими темпами, ніж у хлопчиків, що займаються спортом. Максимальний приріст зафіксовано у 5,44% хлопчиків, що займаються баскетболом між 9 і 10 роками. Установлено, що ваго-ростовий показник хлопчиків 7–10 років, що не займаються спортом склав у 7 років (12,11; 0,94 кг·м-3), у 8 – (12,79; 1,89 кг·м-3), у 9 – (12,37;1,57 кг·м-3) та в 10 - (12,85; 1,60 кг·м-3). При цьому з’ясувалося, що в хлопчиків 7 років, які займаються футболом, на 3,67%, а у баскетболістів – на 3,24% менше значення вказаного показника. Дослідження дозволило встановити, що серед вікових груп, що вивчалися, в хлопчиків 9-ти та 10- ти річного віку спостерігаються статистично значущі (p<0,05) відмінності між величиною силового індексу. Так, у хлопчиків 9-ти років, що займаються футболом і баскетболом силовий індекс виявився на 25,22% та на 14,93% більшим порівняно з хлопчиками, що не займаються спортом. Водночас у 10 років це перевищення склало 16,31% та 17,62% відповідно. Причому в обох випадках виявлено, що силовий індекс як у футболістів, так і у баскетболістів статистично значуще (p<0,05) перевищує дані показники в хлопчиків, що не займаються спортом. Утім статистично значущих відмінностей між показниками хлопчиків, що займаються спортом як у 9-ти, так і в 10-ти річних зафіксувати не вдалося. Висновок. Регулярні заняття ігровими видами спорту у молодшому шкільному віці позитивно впливають на тотальні розміри тіла та диференціацію м’язової системи, що проявляється в зростанні довжини тіла, обводу грудної клітки показників динамометрії, силового індексу, а також оптимізації росто-вагових показників, порівняно з однолітками, які не залучені до занять спортом.
Ключові слова: юні спортсмени, фізичний розвиток, футболісти, баскетболісти.

Посилання

1. Бальсевич ВК. Стратегия многолетней спортивной подготовки олимпийцев. Теория и практика
физической культуры. 2011. № 2. С. 66–68.
2. Кашуба ВА, Адель Бенжедду Профилактика и коррекция нарушений пространственной организации
тела человека в процессе физического воспитания. К.: Знания Украины, 2005. 160 с.
3. Кашуба ВА, Паненко НН. К вопросу профилактики нарушения опорно-рессорной функции стопы у
юных спортсменов. Материалы Международного научного конгресса «Стратегия развития спорта для
всех и законодательных основ физической культуры и спорта в странах СНГ». Кишинев, 2008.
С. 479–481.
4. Кашуба ВА, Яковенко ПА, Хабинец ТА. Технологии, сберегающие и корригирующие здоровье, в
системе подготовки юных спортсменов. Спортивна медицина. К., 2008., № 2. С. 140-147.
5. Кашуба В, Сергиенко К, Кондаурова П. Особенности биогеометрического профиля осанки юных
спортсменок, специализирующихся в художественной гимнастике. PROBLEME ACTUALE ALE
METODOLOGIEI PREGATIRI I SPORTIVILOR DE PERFORMANTA. Materialele conferintei stintifice
internationale. Сhisinau: USEFS, (Молдова). 2010. С. 163-167.
6. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ, Хабинец ТА. Современные подходы к формированию здоровьесберегающей направленности спортивной подготовки юных спортсменов. Физическое воспитание студентов. Харьков, 2012. № 2. С. 34–37.
7. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ. Спортивная подготовка юных спортсменов и её здоровьесберегающая
направленность. Теория и методика спортивной тренировки. Алматы, 2013. №1. С. 30–35.
8. Кашуба ВА, Ярмолинский ЛМ. Особенности биогеометрического профиля осанки юных футболистов. Научный журнал НПУ имени М.П. Драгоманова. Киев, 2013. выпуск 12(39) С. 59–63.
9. Кашуба ВА, Люгайло СС, Щербина ДВ. Особенности соматической заболеваемости спортсменов на
начальных этапах многолетней подготовки: анализ негативных тенденций. Теория и методика
физической культуры. 2014. № 4. С. 11–25.
10.Кашуба ВА, Люгайло СС. Показатели соматического здоровья юных спортсменов как основа
дифференцированного подхода к реализации программ физической реабилитации. Теория и методика
физической культуры. 2015. № 1. С. 59–79.
11.Кашуба В, Попадюха Ю. Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби
діагностики і відновлення порушень: монографія. К. Центр учбової літератури, 2018. 768 с.
12.Лапутин АН, Кашуба ВА, Гамалий ВВ, Сергиенко КН. Диагностика морфофункциональных свойств
стопы спортсменов. Наука в олимп. спорте. 2003. № 2. С. 46–51.
13. Рожкова ТА. Корекція порушень постави спортсменів високої кваліфікації у спортивних танцях
засобами фізичної реабілітації: автореф. дис. на здобуття канд. фіз.. вих.: спец. 24.00.03 К., 2016. 24 с.
14.Строганов С. Оцінка ефективності технології профілактики плоскостопості в юних баскетболістів.
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
2013; 12: 90–4.
15. Kashuba VA. Monitoring the condition of human body spatial organization in the process of physical
education, Theory and methodology of physical education and sport. 2015; 2: 53–64. Print.
16. Kashuba VA. Organizational and methodological foundations of monitoring the condition of human’s body
spatial organization in the process of physical education, SCIENCE AND SPORT: modern tendencies. 8.3
(2015): 75–90. Print.
17. Kashuba V, Lopatsky S, Vatamanyuk S. The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing physical exercises. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):1075-1085. eISSN 2391-8306.
DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2551559.http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/ johs/article/view/6533
18. Kashuba V, Lopatskyi S. The control of a state of the static and dynamical posture of a person doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 2017, pp. 963–974.
19. Kashuba V, Lopatskyi S, Lazko O. The control of a state of the static and dynamical posture of a person
doing physical exercises Journal of Education, Health and Sport, 7(8), 2017, pp. 1808–1817.
20. Kashuba V, Andrieieva O, Goncharova N, Kyrychenko V, Karp I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical activity
for prevention and correction of postural abnormalities in young women Journal of Physical Education and
Sport ® (JPES), Vol 19 Art 73, 2019, pp 500–506.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Номер

Розділ

Articles