ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ НА ЇХ ФІЗИЧНИЙ СТАН

Автор(и)

  • Василь Хлопецький ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
  • Сергій Курилюк ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.34.145-153

Ключові слова:

технологія, студенти, фітнес, корекція, фізичне здоров’я

Анотація

Мета дослідження. З’ясувати ефективність технології корекції негативних психічних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу. Методи дослідження. Для визначення стану рухових здібностей та фізичної підготовленості студентів використовувалась батарея тестів К. Зухори. Рівень фізичного здоров’я визначали за експрес-оцінкою рівня фізичного (соматичного) здоров’я Г.Л. Апанасенка. Результати. У результаті експерименту значно покращився рівень СЗ студентів педагогічних спеціальностей ЕГ. Зокрема зміни були пов’язані із зниженням на 35,42 % і 18,75 % часток студентів з низьким і нижче середнім рівнями СЗ та збільшенням на 43,75 % їх частки з середнім рівнем (χ2 = 39,58; Р < 0,01). Слід відзначити також, що 10,42 % та 2,08 % студентів ЕГ мали вище середнього та високий рівні соматичного здоров’я відповідно. У КГ кількість студентів з низьким рівнем соматичного здоров’я зросла на 4,26 % за рахунок відповідного зменшення таких з середнім та вище середнього рівнями, що відповідало загальній тенденції щодо рівня здоров’я студентської молоді.
У студентів ЕГ суттєво покращився інтегральний показник фізичної підготовленості. Мінімальний рівень фізичної підготовленості мали 2,08 % студентів проти 27,08 % до експерименту, задовільний – 52,08 % проти 54,17 %, добрий та дуже добрий рівні фізичної підготовленості мали 39,58 % та 4,17 % відповідно. Слід зазначити, що у 2,08 % студентів виявлено високий рівень фізичної підготовленості, чого не спостерігалося до експерименту (χ2 = 16,84; Р < 0,01). Проведені дослідження засвідчують позитивний вплив технології корекції негативних психічних станів студентів з використанням оздоровчих технологій на показники психічного та фізичного стану студентів педагогічних спеціальностей.

Посилання

1. Блавт О.З. Інформативні показники рівня фізичного здоров’я та фізичної підготовленості
студентів ВНЗ. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту: зб. наук. праць / під ред. Єрмакова С.С. 2012; 11: 1418.
2. Жамардій В. Концептуальна модель застосування фітнес-технологій на заняттях із
фізичного виховання студентів. Вищий державний навчальний заклад України.“Українська
медична стоматологічна академія”, Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні тех-
нології. 2018. № 3. С. 7788
3. Кашуба В, Футорный С, Хабинец Т, Лопацкий С. К вопросу повышения эффективности
физического воспитания занимающихся физическими упражнениями с использованием
технологических инноваций. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі Українки. 2017; 27: 46–52.
4. Kashuba V, Andrieieva O, Goncharova N, Kyrychenko V, Karр I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical
activity for prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of
Physical Education and Sport. University of Pitesti, Romania. 2019; 19 (2): 500-6.
Хлопецький Василь, Курилюк Сергій. Вплив технології корекції негативних психічних станів студентів...
153
5. Максимова К.В, Мулик К.В. Актуальні питання збереження та зміцнення здоров’я студенток
17–21 років вищих навчальних закладів за рахунок фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять.
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини. 2017; 10: 301–11.
References
1. Blavt O.Z. Informatyvni pokaznyky rivnia fizychnoho zdorovia ta fizychnoi pidhotovlenosti
studentiv VNZ. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho
vykhovannia i sportu: zb. nauk. prats pid red. Yermakova S.S. 2012; 11: 14–18.
2. Zhamardii V. Kontseptualna model zastosuvannia fitnes-tekhnolohii na zaniattiakh iz fizychnoho
vykhovannia studentiv. Vyshchyi derzhavnyi navchalnyi zaklad Ukrainy. “Ukrainska medychna
stomatolohichna akademiia”, Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2018.
№ 3. S. 77–88.
3. Kashuba V, Futornыi S, Khabynets T, Lopatskyi S. K voprosu povыshenyia эffektyvnosty
fyzycheskoho vospytanyia zanymaiushchykhsia fyzycheskymy uprazhnenyiamy s yspolzovanyem
tekhnolohycheskykh ynnovatsyi. Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho
natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. 2017; 27: 46–52.
4. Kashuba V, Andrieieva O, Goncharova N, Kyrychenko V, Karr I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical
activity for prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of
Physical Education and Sport. University of Pitesti, Romania. 2019; 19 (2): 500–6.
5. Maksymova K.V, Mulyk K.V. Aktualni pytannia zberezhennia ta zmitsnennia zdorovia studentok
17–21 rokiv vyshchykh navchalnykh zakladiv za rakhunok fizkulturno-ozdorovchykh fitnes-zaniat.
Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Fizychne
vykhovannia, sport i zdorovia liudyny. 2017; 10: 301–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-13

Номер

Розділ

Articles