ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ

Ключові слова: європейський простір освіти, м’які навички, інноваційна компетентність, соціальна комунікація

Анотація

У результаті проведеного педагогічного дискурсу представлено спробу у згорнутому вигляді окреслити деякі параметри бачення актуальних аспектів удосконалення фахової підготовки вчителя сучасної початкової школи. Ураховуючи сучасні тенденції (глобалізація, євроінтеграція, цифровізація), констатовано, що, попри безсумність переваг особистісно орієнтовного підходу в освіті, особистісно професійний вплив педагога на становлення особистості здобувача освіти суттєво знижений через домінування дистанційних форм надання освітніх послуг. Це відчутно, виходячи з неперевершеного значення особистості педагога в динаміці позитивної соціалізації саме дитини як школяра. За сучасних реалій воєнного стану в країні, що значно активізує духовну сутність вітчизняної освіти, а також підвищує вплив на збагачення її потужності у пропедевтиці травмуючих факторів психоемоційного, психічного, морального здоров'я дитячо-юнацької спільноти, важко переоцінити значення саме суб’єкт-суб’єктної та безпосередньої взаємодії учасників освітнього процесу. Акцентовано на важливості системної підготовки майбутнього педагога до компетентного запровадження недискримінаційного підходу у процесі здійснення особистісно професійних функцій, адже зазначений аспект набув й експериментального підтвердження.

Вказується на нові маркери євроінтеграційних процесів, з-поміж яких пріоритетними визнано «м’які навички» здобувачів освіти, а першорядне значення набувають і демократичне лідерство, і здатність працювати в команді, й інноваційна компетенція та іншомовна компетентність. Щодо останньої, то її затребуваність зумовлена, з одного боку, здатністю комунікувати в умовах активізації сучасної міжнародної проєктної діяльності, а з іншого – опануванням академічної мобільності з огляду на домінуючу у вітчизняній освітній сфері полікультурності. Авторка доводить, що підготовленість учителя початкових класів до успішної професійної самореалізації передбачає повноцінне розуміння ним і прийняття, заданих реаліями сьогодення правил співіснування світу дорослих і дітей. Констатовано появу нових соціально-педагогічних інструментів практичної реалізації ідеї «освіта впродовж життя». Наголошено на перспективності у наукових пошуках підвищення дослідницької уваги до тих конструктивних підходів, котрі роблять привабливими на ринку освітніх послуг саме альтернативні заклади.

Біографія автора

НАДІЯ КІЧУК

доктор пед. наук, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, декан педагогічного факультету, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

 

 

Опубліковано
2022-10-21
Розділ
Наукові статті