MODEL OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF CRISIS OF ADOLESCENCE

  • Svitlana Kuzikova A. S. MakarenkoSumyState Pedagogical University, Sumy

Анотація

In the article highlights the main views on the nature of the internal contradictions in adolescence. The necessity of activation of the processes of a personal self-development and strengthening of subjectivity of adolescents as a condition of an overcoming conflicts. Author’s model of a psychological correction of adolescent crisis is given. Objectives, content and features of psychological correction in younger and older teens are highlights. Progressive of correction of self-concept and actualization of the needs for self development in adolescents is grounded. It is postulated the efficiency and effectiveness of a psychological correction determined by the degree of the individual subject activity of the personality. Possibility of a purposeful formation of a self-development subject by teaching teens methods of self-knowledge, self-awareness, self-regulation are analyzed. The conditions of the system corrective actions required for the formation in adolescent capacity for self-correction, transformation correction into a self-correction are considered.

У статті висвітлюються основні погляди на природу внутрішніх суперечностей в підлітковому віці. Доводиться необхідність активізації процесів особистісного саморозвитку та посилення суб’єктності підлітків як умов подолання їх конфліктності Подано авторську модель психологічної корекції підліткової кризи. Висвітлюються завдання, зміст і особливості психологічної корекції суперечностей розвитку в молодшому і старшому підлітковому віці. Обґрунтовується прогресивність корекції Я-концепції та актуалізації потреби в саморозвитку у підлітків. Постулюється, що ефективність і результативність психокорекції визначається мірою суб’єктної активності самої особистості. З’ясовуються можливості  цілеспрямованого формування суб’єкта саморозвитку шляхом навчання підлітків методів самопізнання, самоаналізу, саморегуляції. Розглядаються умови організації системи корекційних впливів, необхідних для формування в підлітків здатності до саморозвитку, переведення корекції в самокорекцію.

Розділ
Персонологічні моделі та концепції