Психологічні ресурси особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічної галузі

Ключові слова: фахівці соціономічного профілю, особистісно-професійна адаптація, соціально-психологічні параметри особистісно-професійної адаптації, психологічні ресурси особистісно-професійної адаптації

Анотація

 

Анотація. Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити психологічні ресурси особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічної галузі. Методи. У дослідженні застосовано методи спо­стереження, бесіда, анкетування, аналіз документів, метод експертних оцінок, методики діагностики соціально-психологічних установок особистості у сфері мотивації і потреб, ціннісних орієнтацій, емо­ційного інтелекту, самооцінки; опитувальники здатності і готовності до саморозвитку та самопізнання; загальної самоефективності; самоактуалізації; рефлексивності, смисложиттєвих орієн­тацій; комуні­кативної компетентності; стилю саморегуляції поведінки; ставлення до роботи, профе­сій­ного вигорання; методики діагностики процесуальних показників діяльності фахівця соціономічного профілю та його задоволеності професією. Результати. Розкрито соціально-психологічні ресурси особис­тісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю та параметри їх професійної успішності в умовах сучасного соціуму. Встановлено, що провідними ресурсами особистісно-професійної адаптації фахівців соціоно­міч­ного профілю є: в цінностях – самоактуалізація у творчості, у змісті – генеративність, тобто внутрішня мотивація особистості фахівця, яка визначає і підтримує процес його адаптації в професії і через професію, та показниками яких виступають такі деривати професійної успішності, як співвідношення самооцінок задоволеності діяльністю і реалізованістю у вигляді психологічного часу особистості. Зʼя­со­вано, що когнітивною та інструментальною основою процесу особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю є соціально-психологічна компетентність, яка забезпечує рефлексивний і кона­тивний ресурси їх самозмінювання і самовдосконалення, зокрема в системі професійної підготовки та пере­підготовки. Показано, що актуалізації ресурсів особистісно-професійної адаптації фа­хівців соціономічного профілю сприяють сучасні психотехнології (психологічно компетентне професійне консультування, коучинг, груповий психологічний тренінг, креативні техніки та розвиток творчості, мето­ди транзактного аналізу та арт-терапії, поведінкові методи і техніки саморегуляції), задіяні в системі їх соціально-психологічного супроводу і спрямовані на профілактику професійного вигорання, негативної девіантності і деструктивних тенденцій.

 

Біографія автора

Ігор Жигаренко, Східноукраїнcький національний університет ім. В. Даля

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціології

Опубліковано
2021-06-30
Розділ
Статті