Процесуальні та результативні характеристики життєвого вибору особистості в сучасному соціумі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/ps.11.1.77-84

Ключові слова:

особистість, період ранньої дорослості, особистісна зрілість, соціальна зрілість, життєвий вибір

Анотація

Анотація. Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити процесуальні та результативні характе­ристики життєвого вибору особистості в період ранньої дорослості. Методи. У дослідженні застосовано методи спостереження, бесіда, анкетування, психодіагностичні методики на визначення життєвої позиції особистості та її життєвих завдань, вивчення актуального варіанту життя, ціннісних орієнтацій та системи життєвих смислів; особливостей смисложиттєвих орієнтацій, домінуючої осо­бистісної спрямованості та рівня соціальної фрустрованості, соціально-психологічної адаптивності та специфіки гендерних ролей і оцінки взаємин з соціальним оточенням; методики діагностики внут­рішньої / зовнішньої мотиваційної орієнтації, базових потреб, допитливості, відповідальності осо­бистості, параметрів її самоставлення (як усвідомлюваних, так і імпліцитних), мотиваційної індукції і життєвих орієнтацій. Результати. Розкрито процесуальні та результативні характеристики жит­тєвого вибору особистості в період ранньої дорослості. Встановлено, що процесуальні характеристики відображають свідому включеність особистості, міру її самостійності і впевненості в ході здійснення життєвого вибору (їх особливості обумовлені статтю, віком, рівнями особистісної та соціальної зрілості в період ранньої дорослості); результативні характеристики обумовлюють зміст і просторово-часову перспективу вибору і виражені в самооцінці респондентів. Підкреслено, що характеристики життєвих виборів з точки зору його результату можна методично діагностувати за оцінками респондентів часу досягнення бажаного результату вибору. До соціально-психологічних особливостей здійснення життєвого вибору особистості в період ранньої дорослості віднесено: вікові особливості розглянутого періоду онтогенезу, які детермінуються культурно-історичними, психофізіологічними і психолого-індивідуальними характеристиками особистості, її життєвою позицією та життєвими завданнями; пролонгованість у часі; спрямованість у майбутнє; усвідомлення відповідності своїх професійних і особистісних якостей вимогам професії; ступінь сформованості системи ціннісних орієнтацій та життєвих смислів і надання переваги актуальному варіанту життя.

Ключові слова: особистість, період ранньої дорослості, особистісна зрілість, соціальна зрілість, життєвий вибір.

Біографія автора

Галина Побокіна, Східноукраїнcький національний університет ім. В. Даля

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри практичної психології та соціальної роботи

Східноукраїнcький національний університет ім. В. Даля

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

Статті