Author Guidelines

1. В журналі публікуються наукові статті англійською мовою, які містять наукову новизну та раніше не публікувались (і не подані на розгляд інших видань). Рекомендований обсяг статті – 8–20 сторінок (статті проблемно-теоретичних, оглядових і дискусійних напрямів – до 20 сторінок; присвячених конкретним дослідженням і їх методиці – до 16).
2. Статті оформляються у форматі А4 (текстовий редактор Microsoft Word). Шрифт – Palatino Linotype, кегль (розмір) – 11, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 0,63 см. Поля згідно шаблону (див. шаблон у форматі docx (Додаток 1), в якому обов’язково треба надсилати статтю).
У верхньому лівому куті – УДК та DOI, а також код статті згідно з JEL Classification для статей в галузі економічних наук (кількість кодів – від 2 до 5). JEL Classification Codes Guide: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
Нижче – через один інтервал – назва публікації (великими жирними літерами по центру, кегль – 13).
Нижче – через один інтервал – ім’я та прізвище автора (авторів) (кегль – 12).
Нижче – через один інтервал – матеріал статті за поданою нижче структурою:
– анотація англійською мовою (кегль – 10);
– ключові слова (від 5 до 7) англійською мовою (кегль – 10);
– структурні елементи статті залежать від типу поданої статті (кегль – 12), наприклад:
• research articles (1. Introduction. 2. Research methods. 3. Results and Discussion. 4. Conclusions);
• theoretical articles (1. Introduction. 2. Theoretical framework / literature review 3. Research objective, methodology and data. 4. Results and discussion. 5. Conclusions);
• review articles (1.Introduction. 2. Literature review, generalization of main statements. 3. Discussion. 4. Conclusions);
- після основного тексту статті рекомендуємо включити “Acknowledgements”, що показує важливість внесків інших дослідників у подану наукову роботу (які не були включені в авторство статті) або організацій (університетів, грантів тощо), які надали кошти для проведення дослідження. Наприклад: The research was performed within the project "Financial determinants of economic growth of regions and territorial communities based on the behavioural economy" (registration number 2020.02 / 0215), supported by National Research Foundation of Ukraine.
– після “Acknowledgements” – через один інтервал – наводиться список використаних джерел (References);
- нижче – через один інтервал – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, учене звання,
посада, повна назва установи, місто, країна (англійською мовою);
- ORCID ID
- Address
- E-mail авторів
- нижче – через один інтервал – ім’я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, учене звання,
посада, повна назва установи, місто (українською мовою);
- нижче – через один інтервал:
- назва статті (українською мовою);
- анотація (українською мовою);
- ключові слова (українською мовою).
3. Посилання на використане джерело подається в алфавітному порядку та оформляється відповідно до вимог міжнародного бібліографічного стандарту APA (According to the seventh edition (2020)).
У списку використаних джерел згідно вимог APA автор повинен вказати автора, рік, назву та джерело цитованої роботи в алфавітному порядку. Якщо посилання не цитується в тексті, його не слід включати до списку джерел. Формат посилання змінюється залежно від типу документа (наприклад, стаття в журналі, відредагований розділ книги, публікація в блозі, веб-сторінка), але в загальних рисах завжди дотримується однієї моделі: автор, дата, назва публікації, назва видання.
Приклад оформлення джерел (невичерпний):

Reference type

Template

Example

Journal article with a DOI

Author, A., & Author, B. (year). Title of article. Journal Title, Volume(Issue), page range. DOI

Schmidt, F. L., & Oh, I.-S. (2016). The crisis of confidence in research findings in psychology: Is lack of replication the real problem? Or is it something else? Archives of Scientific Psychology, 4(1), 32–37. https://doi.org/10.1037/arc0000029

Whole book

Author, A., & Author, B. (year). Title of book. Publisher.

Brown, B. (2010). The gifts of imperfection: Let go of who you think you're supposed to be and embrace who you are. Hazelden.

Edited book chapter with a DOI

Author, A., & Author, B. (year). Title of chapter. In E. Editor & A. Editor (Eds.), Title of book (pp. xx–xxi). Publisher. DOI

Singh, A. A., Hwahng, S. J., Chang, S. C., & White, B. (2017). Affirmative counseling with trans/gender-variant people of color. In A. Singh & L. M. Dickey (Eds.), Affirmative counseling and psychological practice with transgender and gender nonconforming clients (pp. 41–68). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14957-003

Webpage on a website

Author, A., & Author, B. (year). Title of page. Site Name. URL

Group Author. (year). Title of page. URL

American Psychological Association. (n.d.). APA divisionshttps://www.apa.org/about/division/

Детальніше з вимогами щодо порядку посилань на джерело у тексті статті можна ознайомитися в ресурсі: Додаток 2  (рекомендовано ознайомитись!). Якщо джерело на яке здійснено посилання видано не англійською мовою, то слід вказати це у дужках, наприклад, якщо україномовне джерело, то слід зазначити: (in Ukr.)
Для забезпечення сумісності з міжнародною системою DOI бажано перевірити References на наявність
ідентифікаторів DOI. Для цього необхідно попередньо скопіювати текст References (без нумерації!), зайти на веб-сторінку https://search.crossref.org/references), вставити скопійований текст у поле "Match references to DOIs using Crossref Metadata Search fuzzy matching" та виконати операцію "Match to DOIs". Якщо будуть знайдені ідентифікатори DOI для деяких позицій, їх необхідно перевірити (зайти на них) і у випадку правильності дописати їх як інтернет-посилання у вигляді "DOI". Якщо ресурс доступний в Інтернеті, але не має DOI, і він має URL-адресу, яка буде працювати, то обов’язково надайте URL-адресу (виключно активну).
4. Стаття супроводжується анотацією англійською та українською мовами обсягом не менш як 1800 знаків. Анотація має бути лаконічною та змістовною, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну суть статті. Анотація не може містити результатів, що не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не має містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження.
5. Назва і номер рисунка вказується під ним (курсивом по центру). Назва таблиці – над таблицею
(курсивом по центру). Після рисунку та таблиці слід зазначити джерело.
Ілюстративний матеріал (графіки, діаграми, рисунки і таблиці) слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; формули – у редакторі формул Microsoft Equation; фотографії варто зберігати у форматі «*.tiff» або «*.jpg» з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
Формат таблиць і рисунків має бути лише книжковий.
6. Оформлені відповідно до вимог статті слід надсилати до журналу через електронну систему http://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/about/submissions або на електронну адресу jpnu@pnu.edu.ua з темою листа: «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University» та обов’язковим зазначенням наукового напряму статті та ПІБ автора. Надсилати статтю на розгляд необхідно академічною англійською мовою та бажано мовою оригіналу (українською, польською тощо). Матеріали, що не відповідатимуть встановленим вимогам, будуть повернені авторам.
Окремим документом (формат pdf.) потрібно надіслати супровідний лист з відомостями про кожного із авторів статті з особистими підписами (див. Додаток 3). Це засвідчуватиме, що автор має авторське право, включаючи дозвіл на вільне користання ним.

 

* Оновлені Правила для авторів актуальні для публікацій з 2-го кварталу 2022 року.