The Influence of Electron-Hole Exchange Interaction of Colloidal CdSQuantum Dots on the Value of the Resonant Stokes Shift

Authors

  • V.І. Boichuk Ivan FrankoDrohobych State Pedagogical University
  • O.A. Sokolnyk Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University
  • R.Ya. Leshko Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.15330/pcss.17.1.11-20

Keywords:

quantum dot, energy spectrum, optical transitions, the absorption coefficient, Stokes shift

Abstract

On the basis of the model of the multiband valence band the exiton energy was calculated in the CdSnanocrystals as a function of quantum dot radius. The dependence of the resonance Stokes shift was analized and the comparison with the corresponding experimental data were provided.

References

[1] D. V. Korbutyak, O. V. Kovalenko, S. I. Budzulyak y dr. UFZh 7(1), 48 (2012).
[2] V. I. Boychuk, I. V. Bilyns'kyy, O. A. Sokol'nyk, Physics and Chemistry of Solid State 13(3), 586 (2012).
[3] V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. Ya. Leshko, Condensed Matter Physics 13(1), 13702 (2010).
[4] V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, O. A. Sokolnyk, I. O. Shakleina, Condensed Matter Physics 16(3), 33702 (2013).
[5] A. I. Savchuk, A. H. Voloshchuk, V. I. Fediv, Physics and Chemistry of Solid State 10(1), 144 (2009).
[6] A. Y. Savchuk, A. H. Voloshchuk, V. I. Fediv, Physics and Chemistry of Solid State 11(1), 176 (2010).
[7] V. I. Fediv, I. S. Davydenko, A. Y. Savchuk, M. M. Marchenko, T. A. Savchuk, Sensorna elektronika i mikro-systemni tekhnolohiyi (2), 43 (2009).
[8] A. I. Savchuk, V. I. Fediv, I. M. Grygorashchuk, S. A, Ivanchak, G. Yu. Rudko, E .G. Gule, I. P. Vorona, Proceedings of the International Conference Nanomeeting, Reviews and short notes (Minsk, 2009). P.280.
[9] V. E. Borisenko, S. V. Gaponenko, V. S. Gurin, Proceedings of the International Conference Nanomeeting, (Minsk, Belarus, 2009). P. 280.
[10] V. I. Fediv, A. I. Savchuk, G. Yu. Rudko, I. S. Davydenko, T. A. Savchuk, E. G. Gule, S. A. Ivanchak, Proc. of SPIE (7388), 73880 (2009).
[11] A. I. Savchuk, M. M. Marchenko, T. A. Savchuk, S. A. Ivanchak, V. I. Fediv, I. S. Davydenko, D. I. Ostafiychuk, Sensor Letters 8, 419 (2010).
[12] A. I. Savchuk, G. Yu. Rudko, V. I. Fediv, A. G. Voloshchuk, E. G. Gule, S. A. Ivanchak, V. V. Makoviy, Phys. Stat. Sol. 7(6), 1510 (2010).
[13] V. I. Fediv, G. Yu. Rudko, A. I. Savchuk, E. G. Gule, A .G. Voloshchuk, Semiconductor physics, quantum electronics and photoelectronics 15(2), 117 (2012).
[14] V. I. Fediv, G. Yu. Rudko, A. I. Savchuk, E. G. Gule, I. S. Davydenko, O. I. Olar, K. S. Volkov, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 17(1), 46 (2014).
[15] V. I. Fediv, G. Yu. Rudko, A. I. Savchuk, E. G. Gule, I. S. Davydenko, Functional materials 21(2), 220 (2014).
[16] G. Yu. Rudko, V. I. Fediv, A. I. Savchuk, E. G. Gule, I. P. Vorona, V. V. Nosenko, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 17(3), 222 (2014).
[17] D. V. Korbutyak, S. V. Tokarev, S. I. Budzulyak, A. O. Kuryk, V. P. Klad'ko, Yu. O. Polishchuk, O. M. Shevchuk, H. A. Il'chuk, V. S. Tokarev, Physics and Chemistry of Solid State 14(1), 222 (2013).
[18] M. Chamarro, M. Dib, V. Voliotis, A. Filoramo, P. Roussignol, T. Gacoin, J. P. Boilot, C. Delerue, G. Allan, and M. Lannoo, Phys. Rev. B 57, 3729 (1998).
[19] Z. Yu, J. Li, D. B. O"Connor, L. W. Wang, P. F. Barbara. J. Large, NanocrystalsPhys. Chem. B 107, 5670 (2003).
[20] V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. Ya. Leshko, L. M. Turyanska, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 44(2), 476 (2011).
[21] V. A. Holovats'kyy, I. B. Frankiv, Zhurnal fizychnykh doslidzhen' 16(1), 1706 (2012).
[22] V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. Ya. Leshko, L. M. Turyanska, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 54, 281 (2013).
[23] V. A. Holovatsky, O. M. Makhanets, O. M. Voitsekhivska, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 41(8), 1522 (2013).
[24] D. O. Demchenko, Lin-Wang Wang, arXiv:cond-mat/0603563v1 [cond-mat.mtrl-sci] 21 Mar 2006.
[25] Al. L. Efros and M. Rosen, Physical Review B 54(7), 4843 (1996).
[26] I. M. Kupchak, D. V. Korbutyaktain., ZhFD 14(2), 2101 (2010).
[27] V. I. Boichuk, I. V. Bilynsky, I. O. Shakleina, I. Kogoutiouk, Physica E 43, 161 (2010).
[28] Yu. M. Sirenko, J.-B. Jeon, K. W. Kim, M. A. Littlejohn, and M. A. Stroscio, Phys. Rev. B 53, 2527 (1995).
[29] Jian-Bai Xia and Jingbo Li., Phys. Rev. B 60, 11540 (1999).
[30] P. Lawaetz, Phys. Rev. B 4, 3460 (1971).
[31] V. N. Abakumov, V. Y. Perel', Y. N. Yassyevych (Peterburhskyy ynstytut yadernoy fyzyky ym. B.P. Konstantynovna RAN, S.-Peterburh, 1997).
[32] V. I. Boychuk, R. Yu. Kubay, H. M. Hodovanets', I. S. Shevchuk, ZhFD 10(3), 220 (2006).
[33] A. Abramowich, I.A. Stegun (U.S. Government Printing Office, Washington DC, 1964).
[34] H. Korn. Spravochnyk po matematyke (dlya nauchnykh rabotnykov y ynzhenerov) (Nauka, Moskva, 1974).
[35] A. Baldereshi, Nunzio O. Lipari, Phys. Rev. B. 8, 2697 (1973).
[36] A. S. Moskalenko, J. Berakdar and other, Phys. Rev. B. 76(8), 085427 (2007).
[37] L. W. Wang and A. Zunger, J. Phys. Chem. B 102, 6449, (1998).

Published

2016-03-15

How to Cite

Boichuk, V., Sokolnyk, O., & Leshko, R. (2016). The Influence of Electron-Hole Exchange Interaction of Colloidal CdSQuantum Dots on the Value of the Resonant Stokes Shift. Physics and Chemistry of Solid State, 17(1), 11–20. https://doi.org/10.15330/pcss.17.1.11-20

Issue

Section

Scientific articles