Моделі світу в художніх текстах ХХ століття: особливості авторських варіантів

українською

  • Оксана Гальчук Кафедра світової літератури, Київський університет імені Бориса Грінченка (УКРАЇНА)
Ключові слова: Літературна територія, міфочас, міфопростір, міфогерой, роман-міф

Анотація

Метою статті є виокремити типологічні ознаки романів «Тесс із роду Д’Ербервіллів» Т. Гарді, «Галас і шаленство» В. Фолкнера і «Сто років самотності» Г. Гарсії Маркеса як художніх проекцій моделей світу.

Дослідницька методика ґрунтується на використанні історико-літературного, культурно-історичного, міфопоетичного та компаративного методів.

Результати. В результаті дослідження встановлено, що письменники створюють динамічну панораму світобудови з її ієрархічними світами, виявляють їхній вплив на духовний, душевний і фізичний рівні буття, на природну й історичну реальності, пропонують відповідну систему цінностей, визначають місце і роль людини як мікрокосму в Макрокосмі. Спільними для художніх моделей світу є міфологічний простір, маніпуляції з часом, характерні для міфологічної свідомості метаморфози з іменами. Літературні території втілюють деміургічні функції автора; пошук антитези недосконалій реальній дійсності; реалізацію концепції неоміфологізму в новітніх метажанрах.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що порівняльний аналіз романів Гарді, Фолкнера і Гарсії Маркеса крізь призму поетики літературних територій не здійснювався. Стаття спрямована на створення підґрунтя для прецедентних компаративних досліджень аналогічних явищ у світовій літературі.

Практичне значення. Матеріал статті може бути використаний для подальшого вивчення проблеми літературних територій, а її наукові результати можуть лягти в основу при написанні курсових та дипломних рміфопростіробіт.

Опубліковано
2018-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство