Документальна проза Світлани Алексієвич: проблематика та жанрологія

українською мовою

  • Надія Ігнатів Кандидат філологічних наук, доцент, Кафедра слов’янської філології ім. проф. Іларіона Свєнціцького, Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: художня документалістика, жанр, «жанр голосів», хорове звучання, спогад-сповідь, автор-оповідач, герой-оповідач

Анотація

Мета статті – висвітлити жанрові особливості та специфіку проблематики документальної прози Нобелівського лаурета Світлани Алексієвич, розглянути характер поєднання у творах письменниці усних голосів-свідчень та авторського тексту.

Дослідницька методика. У роботі використовуються історико-генетичний та порівняльно-типологічний методи дослідження. Теоретичний аспект дослідження ґрунтується на осмисленні жанрової природи творів їх автором, враховуються також особливості літературно-критичної інтерпретації творчості письменниці.

Результати. У статті проаналізовано художньо-документальні твори Світлани Алексієвич, які побудовані на тісному взаємопоєднанні усних голосів-свідчень про певні події та авторського тексту. Зазначено, що багатоголосе звучання самого життя (документальні свідчення), зливаючись воєдино з голосом автора-оповідача, здатне зберегти дух часу, переживання людини, відтворюючи таким чином картину епохи. Вказується, що у «жанрі голосів» надзвичайно важливе місце відводиться погляду автора, адже зібравши розповіді, переживши і осмисливши їх, автор частково свою концепцію втілює вже у відборі та монтажі. Виявлення типологічних особливостей «жанру голосів», який утверджується у багатьох європейських літературах, дозволяє розширити і поглибити розуміння діалектики взаємодії традиційних та нових жанрів, усвідомити особливості безпосереднього впливу життєвого матеріалу на розвиток літератури.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що жанрова природа творів Світлани Алексієвич осмислюється на основі вивчення особливостей поетики творчого доробку письменниці. Порівняльний аналіз способів організації хорового звучання в книгах С. Алексієвич свідчить про якісно нову жанрову природу її творів, які мають особливий вплив на реципієнта.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути використані для підготовки відповідних курсів і спецкурсів з теорії літератури та актуальних проблем сучасної літератури.

Опубліковано
2018-06-30
Номер
Розділ
Слов'янські літератури